หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อบต.ดอนแก้ว

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อบต.ดอนแก้ว

338
0

วันนี้ (4 เม.ย.65) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแก้ไขปัญหาเชิงระบบการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยครอบคลุมทุกมิติ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายหลังจากข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีแนวโน้มผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นจำนวน 11.3 ล้านคน และคาดว่าในปี 2565 จะเพิ่มขึ้นกว่า 13.2 ล้านคน

ในการนี้ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนแก้ว เพื่อศึกษานวัตกรรมการเสริมสร้างคุณภาพขีวิตของผู้สูงอายุ ภายใต้ 4 วิสัยทัศน์ คือ กาย จิต สังคม สติปัญญา และ 3 หมวดวิชาการศึกษา คือ วิชาธรรมบำบัด วิชาสุขภาวะบำบัด และวิชาสวัสดิการบำบัด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม อาทิ การทำขนมพื้นบ้าน การทำการเกษตรภายในชุมชน และการรำวงย้อนยุคของกลุ่มผู้สูงอายุ

โดยเป็นการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ จากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว เพื่อเรียนรู้ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งการให้บริการ การจัดทีมไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน การตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ และการทำกายภาพให้กับผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ในอนาคตมีแผนจะลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อีก 8 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านการดูแลผู้สูงอายุสูง

เพื่อนำมาถอดบทเรียน และหาแนวทางการแก้ไขปัญที่สามารถใช้ได้จริงและตอบสนองต่อแผนการแก้ไขปัญหา สามารถขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติสู่การพัฒนาระบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

//////////////////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ตามรอยสังข์ทอง-รจนา ที่เวียงเจ้าเงาะ แหล่งท่องเที่ยว ของ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
บทความถัดไปตชด.แม่ฮ่องสอน รวบรถกระบะขนต่างด้าวเต็มคันเข้าเมือง