หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา พาณิชย์ จ.พะเยา ส่งเสริมการเชื่อมโยง สินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่ GI

พาณิชย์ จ.พะเยา ส่งเสริมการเชื่อมโยง สินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่ GI

270
0

จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ดำเนินการสร้างคลิปวีดีโอแนะนำ ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ลิ้นจี่ GI จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมและต่อยอดในการกระตุ้นให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพเป็นที่ ต้องการของตลาด เพื่อยกระดับรายได้ให้มีความ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

จังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา ศักยภาพด้านการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าจังหวัดพะเยา กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเชื่อมโยง สินค้าเกษตร เพื่อประชาสัมพันธ์การรับรู้สินค้า Gl จังหวัดพะเยา ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับราคา เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพสินค้า Gl กระตุ้นให้เกษตรกร เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตแบบระบบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในกทีผลิตสินค้า Gl เน้นการผลิตคุณภาพ “ทำน้อยได้มาก ”

เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืนเกษตรกรส่วนใหญ่ เน้นการผลิตเชิงปริมาณ ไม่ให้ความสำคัญกับกรผลิตสินค้าให้มีคุณภาพการขึ้นทะเบียน GI จึงเป็นจุดเปลี่ยนให้เกษตรกร ทำการผลิตเพื่อเน้นคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับราคาและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตร อย่างยั่งยืน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้นายกฯอัศนี มอบถ้วยแชมป์ยัดห่วงยูนนานคัพ 2022 พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท
บทความถัดไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามร่วม กลุ่มมิตรผล ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย