หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ การท่องเที่ยว FAM Trip การค้าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต สินค้าสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ผ้าพื้นเมือง

FAM Trip การค้าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต สินค้าสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ผ้าพื้นเมือง

186
0

FAM Trip กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ แฟมทริปการค้าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต สินค้าสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ผ้าพื้นเมือง

เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2566 ทางคณะฯ ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ สู่จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมศูนย์ผลิตและจัดจำหน่ายงานมือ 52 ไร่ Doitung factory outlet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตั้งอยู่ในเขตบางส่วนของอำเภอแม่สาย และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อชมงานการย้อมผ้าและการทอผ้า เพื่อพัฒนาผ้าพื้นเมือง และการส่งขายสู่ตลาดโลก

จากนั้นได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆได้แก่ เที่ยวชมงาน สีสันดอยตุง ซึ่งจัดขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้ง เที่ยวชมศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ ธรรมชาติสวยงาม และการแสดงวัฒนธรรมอันหลากหลายของพี่น้องชาติพันธุ์

เยี่ยมชมการผลิตผ้าจากใยสัปปะรด ที่ชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ส่วนใหญ่ประชากรในพื้นที่เป็นชนชาติพันธุ์เผ่าม้ง อาชีพของประชากรส่วนใหญ่นิยมทำไร่ ได้แก่การปลูกสับปะรด และที่ศูนย์เรียนรู้ไทยเฮิร์บ ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชียงราย เป็นการเรียนรู้ถึงกระบวนการผลิตเส้นใยในการทอผ้าจากสับปะรด อีกทั้งเป็นการต่อยอด เพิ่มช่องทางให้กับกลุ่มคู่ค้าและผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป

พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของผ้าทอไทยลื้อและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยลื้อในประเทศไทย ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำของคุณสุริยา วงค์ชัย ลูกหลานไทลื้อรุ่นปัจจุบันที่จัดสร้างพิภัณฑ์หลังนี้ขึ้นมา เพื่อเก็บรักษาผ้าทอไทลื้อ ไว้สืบทอดให้เป็นมรดกของลูกหลาน

เยี่ยมชมการผลิตผ้าทอแบบดั้งเดิมที่ยังคงเอกลักษณ์ของผ้าทอไทลื้อ ณ บ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งชาวไทลื้อได้ชื่อว่ามีฝีมือในเรื่อง “การทอผ้า” เป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้จากลายผ้าซิ่นที่หญิงชาวไทลื้อนุ่ง ที่จะเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ที่เรียกกันว่า “ลายน้ำไหล” ถือเป็นลายผ้าทอคู่กับบ้านศรีดอนชัยเลยก็ว่าได้

ท่องเที่ยววัดร่องขุ่น วัดชื่อดังของจังหวัดเชียงราย ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่รังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตา ผสานวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นต่างๆสู่ความงดงามของอุโบสถสีขาวอันเด่นเป็นสง่า เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวเมื่อได้มาเชียงรายต้องมาเยือน

ซึ่งกิจกรรม FAM Trip กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ แฟมทริปการค้าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต สินค้าสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ผ้าพื้นเมือง ที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดภายใต้บริบท New Normal เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและแสดงสินค้าทั้งในรูปแบบ offline-online “LANNA-GMS EXPO 2022” ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

พัชรินทร์ คันธรส/นที บุญมี ข่าวมุมเหนือ

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรีศึกษาดูงานเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์
บทความถัดไปSUN ร่วมมือ Pacific Seeds ยกระดับสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน