หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายฯแสดงพลัง “เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ ไม่ทนโกง”

ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายฯแสดงพลัง “เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ ไม่ทนโกง”

195
0

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมอบป้ายเครือข่ายฯ แก่สถาบันการศึกษา 9 แห่ง จัดโดย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปี 2566

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมเป็นอย่างมาก การสร้างคนรุ่นใหม่ไร้การทุจริต เป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน พร้อมใช้พลังของสังคมควบคุมให้มีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประธานโครงการฯ กล่าวว่า “เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ ไม่ทนโกง : Youth Stand up Against Corruption” จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2566

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึก สร้างรากฐานความซื่อสัตย์ ค่านิยมต่อต้านการทุจริต สร้างเครือข่ายชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังการทุจริตจับตามองและแจ้งเบาะแส รวมถึงให้เยาวชนสามารถผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้สื่อออนไลน์ในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประกอบด้วย ภาควิชาการ กิจกรรมเวทีสร้างสรรค์ของเยาวชน และการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย มีเยาวชนจำนวน 130 คน จากสถานศึกษา 9 แห่งที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์, โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม, โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ และโรงเรียนสองแคววิทยาคม

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1
บทความถัดไปสวนสัตว์เชียงใหม่ ทำแนวกันไฟป่า และเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อคลายร้อนให้สัตว์