หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ สทนช. เดินหน้า..รวบรวมข้อคิดเห็น ใครได้ ใครเสีย..ร่างผังน้ำรอบ 2 พื้นที่ลุ่มน้ำปิง

สทนช. เดินหน้า..รวบรวมข้อคิดเห็น ใครได้ ใครเสีย..ร่างผังน้ำรอบ 2 พื้นที่ลุ่มน้ำปิง

158
0

สทนช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 นำเสนอร่างผังน้ำครั้งที่ 2 พื้นที่ลุ่มน้ำปิง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2566

เช้าวันนี้ (30 มีนาคม 2566) ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 พื้นที่ลุ่มน้ำปิง เวทีที่ 1 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน เพื่อนำเสนอร่างผังน้ำ (ฉบับร่าง 2) ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

โดยได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำปิง หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ราว 200 คน

นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ กล่าวว่า พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มาตรา 23 ระบุให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีหน้าที่จัดทำผังน้ำเสนอ กนช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 17 (5) และผังน้ำมีเจตนารมณ์เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำตามผังน้ำจะต้องไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำหรือสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง

แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม โดยมาตรา 56 ให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น ผังน้ำ จะไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการให้หรือห้ามโดยตรง แต่จะใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานบังคับใช้ นำไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผังเมือง

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สทนช. ได้ดำเนินการจัดทำร่างผังน้ำครั้งที่ 1 และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จำนวน 2 เวที เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมจำนวน 406 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำปิงจำนวน 32 คน หน่วยงานของรัฐจำนวน 90 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 191 คน และประชาชนที่เกี่ยวข้องจำนวน 93 คน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าวได้ถูกนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาและจัดทำร่างผังน้ำ ครั้งที่ 2 มารับฟังความคิดเห็นอีกครั้งในวันนี้

“ผลการวิเคราะห์และจัดทำร่างผังน้ำ ครั้งที่ 2 พบว่าลุ่มน้ำปิงมีพื้นที่อยู่ในรหัสโซนผังน้ำ 851,963 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางน้ำหลากทั้งหมด และผลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ สทนช.จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ไปปรับปรุงผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่มิให้เกิดการกีดขวางทางน้ำในอนาคต ซึ่งการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำปิงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2566” รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวในตอนท้าย

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เปิด “อุทยานการเรียนรู้พะเยา” (TK Park Phayao) เมืองแห่งการเรียนรู้
บทความถัดไปผู้ว่าฯเชียงใหม่ มอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ โครงการเยาวชนเชียงใหม่ไม่ทนโกง