หน้าแรก ข่าวเกษตร SUN เปิดกลยุทธ์ฯ ดันไร่ตะวันหวาน สู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตร

SUN เปิดกลยุทธ์ฯ ดันไร่ตะวันหวาน สู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตร

159
0

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” มุ่งสร้างความแข็งแกร่งด้วยกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืน ผลักดันไร่ตะวันหวาน (Sun Valley) สู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร เตรียมจัดกิจกรรมเปิดไร่ตะวันหวาน (Open house) ในวันที่ 9 กันยายน 2565

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้ผลผลิตไม่ได้ปริมาณและคุณภาพตามคาดหวัง อีกทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทำให้ทั่วโลกให้ความสำคัญในด้านความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ซึ่งมีความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพมากขึ้น ในปี 2564 บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการไร่ตะวันหวาน (Sun Valley) บนพื้นที่กว่า 1,074 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่แน่นอนของผลผลิต และสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ ในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรยั่งยืน สนับสนุนความรู้และการเข้าถึงทรัพยากรของเกษตรกร ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสู่การเกษตรแม่นยำ และยกระดับศักยภาพของภาคการเกษตรของไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล

ปัจจุบัน ไร่ตะวันหวาน (Sun Valley) อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาจัดทำโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ได้แก่ ระบบน้ำเพื่อการเกษตร และนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการเพาะปลูกอย่างแม่นยำ เช่น Drone เพื่อการเกษตร, เทคโนโลยี loT Sensor, รถปลูกและรถเก็บเกี่ยว และ Application ทางการเกษตร เป็นต้น และเริ่มพัฒนาการปลูกวัตถุดิบ ข้าวโพดหวาน ถั่วลายเสือ ผักเกษตรปลอดภัย และพืชมูลค่าสูงอื่น ๆ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์พืชที่ตอบโจทย์ในการแปรรูปสู่อาหารเพื่อสุขภาพ ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมุ่งหวังพัฒนาไร่ตะวันหวาน ให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางการเกษตร และอบรมบ่มเพาะด้านการเกษตร ที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร และมุ่งสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 9 กันยายน 2565 บริษัทได้เตรียมจัดกิจกรรมเปิดไร่ตะวันหวาน (Open house) ขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระพิรุณ การประกวดข้าวโพดหวาน สาธิตการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร และให้ความรู้ด้านการปลูกข้าวโพดหวานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมมากกว่า 300 ราย นอกจากนี้ ยังมีองค์กรพันธมิตร ร่วมนำข้อมูลองค์กรจัดแสดงและให้ความรู้ในงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหาร และยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของไทยให้เติบโตต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พม.พะเยา มอบใบประกาศฯ แม่ดีเด่น 64 และ สตรีไทยดีเด่น ปี 65
บทความถัดไปชาวไร่ยาสูบไม่ยอมทน! บุกศูนย์ดำรงธรรม 6 จังหวัด ร้องความเป็นธรรม