หน้าแรก ข่าวการศึกษา เชิญร่วมอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 285 ชั่วโมง

เชิญร่วมอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 285 ชั่วโมง

2944
0

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เชิญร่วมอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 285 ชั่วโมง” (อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) จัดการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 285 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 7 กันยายน 2566 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2566
.
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพการดูแลผู้สูงอายุที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานให้มีความรู้ความสามารถที่ถูกต้อง นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งแก่ตนเองและครอบครัว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 50 ปี
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.)
  • สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
  • เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
  • ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ มาก่อน

เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
  • สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา

โครงสร้างหลักสูตร
-ภาคทฤษฎี จำนวน 60 ชั่วโมง ( ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.)
-ภาคปฏิบัติ ณ สถานบริการผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 225 ชัว่โมง

  • เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
    (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ https://cmu.to/285hrs

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 092-5467309, 053-935033

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ตร.เชียงคำเปิดอบรมพื้นฐานการเข้าชาร์ตคนคลั่งให้กับผู้นำชุมชน
บทความถัดไปตะลึง…พบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์บนเทือกเขาสูง