หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการตลาดลำไยและผักปลอดสาร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการตลาดลำไยและผักปลอดสาร

283
0

พิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการและการจัดการตลาดลำไยและผักปลอดสาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยฟาร์สเทอร์น ซึ่งพิธีลงนามจัดขึ้นใน เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ณ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง และได้กล่าวถึงความร่วมมือในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ ,นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง ปลัดเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ โดยอาจารย์นุชจรี ทียะบุญ หัวหน้าโครงการ กล่าวต้อนรับทีมวิจัยและชุมชนพร้อมกล่าวถึงความเป็นมา กิจกรรมของโครงการพร้อมทั้งแนะนำทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์สเทอร์น และทีมชุมชน

จากนั้น ได้มอบของที่ระลึกให้กับ นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง โดยตัวแทนอาจารย์ 2 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธ์ อะนันชัยธวัช และอาจารย์ธัญญารัตน์ ลิ้นฤาษี

ซึ่งการทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เกิดขึ้นจาก งานวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการและการจัดการตลาดลำไยและผักปลอดสาร บ้านป่าเก็ตถี่ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมีสำนักการวิจัยแห่งชาติสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้ การทำบันทึกข้อตกลง มีเป้าหมายเพื่อ 1 ให้บริการวิชาการแก่สังคม 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนางานวิชาการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 3) พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 4) บูรณาการภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบนฐานงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

โดยมีทีมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์จาก ม.ฟาร์ ได้แก่ อ.ธัญญารัตน์ ลิ้นฤาษี วิชาเอกการประกอบการ /อ.ทิพย์วรรณ์ นันไชย สาขาวิชาการบัญชี / อ.วลัย ชัยมูล ศูนย์ UBI วิชาเอกการตลาด อาจารย์ 3 ท่านได้แก่ ผศ.ดร.วีระพันธ์ อะนันชัยธวัช / อ.สันต์ฤทัย เจนสมบูรณ์ และอ.รวิปรียา จิระนันทราพร

ทีมวิจัยบ้านป่าเก็ตถี่ได้แก่ นางแสงหล้า สุยะราช ,พ.ท.ณรงค์ จันทร์แก้ว ,นายสว่าง ประรินทร์ทะวงค์ ,นางวรวลัญช์ ปัญสุรรณ ,นายสมศักดิ์ สุต่ำ ,นายบุญเลื่อน สุยะราช ,ร้อยตรีธนิก มัสนิท ,นางไพรินทร์ ในอารีย์ ,นางทัศนีย์ หน่อทิม ,นางเกตมณีวรรณ์ หน่อรัตน์ ,น.ส.ณัฏฐพิมลไชยวัง ,นายคำน้อย มัสนิท ,นางศรีนวล บุญลพ ,นางยุพิน หินใส ,นางอำนวย เขื่อน ตัวแทนจากเทศบาลต.หนองผึ้งได้แก่ นางสาวจิรัฐกานดา จันที ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ทั้งนี้โครงการวิจัยนี้มีระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการวิจัยไปแล้วประมาณ 4 เดือน เพื่อให้ความรู้ด้านการประกอบการและการตลาด แก่กลุ่มลำไยและผักปลอดสาร ในอีก 8 เดือนข้างหน้า โครงการหวังว่าชุมชนจะได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ร่วมกัน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเทศบาลต.หนองผึ้ง เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายหรือสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวลุล่วงไปได้ด้วยดี

Like (1)
บทความก่อนหน้านี้ย้อนรอยคดีดัง!!…ปมสังหาร อำพรางคดีให้ออกมาในรูปแบบปลิดชีพตนเอง
บทความถัดไปSUN เดินหน้าเป็นภาคีเครือข่าย ผลักดัน “หลักสูตรข้าวโพดหวาน”