หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ICDI-CMU & NXPO ได้นักการตลาดดิจิทัล 9 ทีมสุดท้าย ส่งออกสินค้าไปจีนผ่าน Cross Border E-Commerce

ICDI-CMU & NXPO ได้นักการตลาดดิจิทัล 9 ทีมสุดท้าย ส่งออกสินค้าไปจีนผ่าน Cross Border E-Commerce

297
0

ICDI-CMU & NXPO จัดแข่งนักการตลาดดิจิทัล 9 ทีมสุดท้าย ส่งออกสินค้าไปจีนผ่าน Cross Border E-Commerce “Hackathon 44HRs.”

คลิปวีดีโอข่าว

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดการแข่งขัน “Hackathon 44HRs.” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน Hackathon 44HRs.: Cross Border E-Commerce to China ภายใต้โครงการ The Strengthening Entrepreneurs in LMC for Route Number 1 Innovation Corridor Development และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ จากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมการตัดสิน นักการตลาดดิจิทัล และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกล่าวถึงอนาคตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเป็นผู้นำในการสร้างผู้ประกอบการและสร้างความเจริญเติบโตสำหรับสงคมไทย ผ่านโครงการ BUILDS โดยมีเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษากว่า 4,200 คนในการริเริ่มธุรกิจและนวัตกรรมของตนเอง และโอกาสในการทำงานร่วมกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่รองรับความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมีโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในภาคการศึกษา การวิจัย และภาคอุตสาหกรรม โครงการนี้จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการทำธุรกิจในระดับนานาชาติ

ด้าน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. กล่าวถึงการแข่งขัน Hackathon 44HRs นี้ว่า โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม เป็นความร่วมมือระหว่าง สอวช. และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยวันนี้เป็นการแข่งขัน Hackathon 44 HRs. และขอแสดงความยินดีกับนักการตลาดดิจิทัลทั้ง 9 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนี้ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการค้าข้ามชาติเป็นสิ่งสำคัญในโลกยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทำให้เกิดโอกาสและการเติบโตใหม่อย่างยั่งยืน โครงการนี้ตรงกับพันธกิจของ สอวช. ที่สนับสนุนการใช้นวัตกรรมในทางธุรกิจและเสริมสร้างระบบนวัตกรรมในประเทศไทย สอวช. ขอขอบคุณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับความพยายามที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี และความสำเร็จนี้จะนำไปสู่อนาคตของสังคมไทยที่เห็นความสำคัญของนวัตกรรมและการค้าข้ามชาติ และได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล กล่าวว่า Hackathon เป็นการแข่งขันที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย โดยนักการตลาดดิจิทัลจะต้องพัฒนาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ พฤติกรรมของผู้บริโภคในจีน เพื่อสนับสนุนการขายของออนไลน์ไทยไปจีน การแข่งขันนี้จะเป็นต้นแบบสำคัญที่สร้างโอกาสให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโลกดิจิทัลกับธุรกิจ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่เพียงแต่จะได้รับรางวัลเงินสดเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจดิจิทัลจริงในอนาคตด้วย

สำหรับการแข่งขัน Hackathon 44HRs นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักการตลาดดิจิทัลในการส่งออกสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านCross Border E-Commerce ภายในระยะเวลา 7 เดือน จากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม 2566 โดยมีจำนวนทีมทั้งหมด 9 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในการแข่งขัน Hackathon วันที่ 1-3 กันยายน 2566 นี้ มีรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศและผู้รองชนะเลิศ รางวัลเงินรวมมูลค่า 520,000 บาท ดังนี้:

ทีมชนะเลิศ: รางวัล 140,000
ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง: รางวัล 100,000 บาท
ทีมรองชนะเลิศอันดับสอง: รางวัล 70,000 บาท
ทีมที่เข้ารอบ: รางวัลทีมละ 35,000 บาท

นอกจากนี้ในระหว่างการแข่งขันนี้ ผู้เข้าแข่งขันได้รับการแบ่งปันความรู้จากวิทยากรรับเชิญ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในด้านการตลาดดิจิทัลและ Cross Border E-Commerce พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญของพี่เลี้ยง (Mentor) ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2566 เพื่อนำเข้าสู่รอบการแข่งขัน Hackathon 44HRs. จริงในวันที่ 3 กันยายน 2566 ณ CMU Builds

โดยการมอบรางวัลและพิธีปิดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาข้อเสนอโครงการ Cross Border E-Commerce to China ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) อาจารย์ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และผู้เชี่ยวชาญด้าน Cross Border E-Commerce และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.

ตลอดระยะเวลา 3 วันของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันได้รับการแบ่งปันความรู้จากวิทยากรเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในด้านการตลาดดิจิทัลและ Cross Border E-Commerce โดยมีพี่เลี้ยง (Mentor) คอยให้คำแนะนำเพื่อนำสินค้าไทยประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ขายผ่านโซเชียลมีเดียไปยังประเทศจีนผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce

ผลการแข่งขันปรากฏว่า
ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Ms. Ying Lu และนางสาวกาญจน์กมล พรมเหลา
ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Ms. Caoer Hong และนายปัณณพนต์ เภตรา
ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Ms. Xiangyi Chen และนางสาวมนัสนันท์ จงสถาพรพันธุ์

ทีมที่ได้รับรางวัล Project Achievement จำนวน 6 ทีม (ไม่ได้เรียงลำดับคะแนน) ได้แก่ 1) Mr. Qian Zhao และนายชาญชัย ชาญ 2)นางสาวฐิติรัตน์ เจริญสวรรค์ และ Ms. May Thiri Khit 3) Ms. Qiqi Fan และ Ms. Suwoen Lee 4) Ms. Xiyuan Mo และนายธนกฤต สิทธิปัญญา 5) Ms. Yingying Yang และนายกิตติกา ชนสาร และ 6) Ms. Yun Gu และ Ms. Huyen Vu

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ : https://cbec.icdi.cmu.ac.th
ข่าวเพิ่มเติม (กิจกรรมเมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2566) https://cmu.to/Hackathon44hrs
ข่าวโดย : วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Like (1)
บทความก่อนหน้านี้“TITF NORTH 23” งานเดียวที่รวมการท่องเที่ยว สายการบิน บริษัททัวร์ ไว้ครบจบในงานเดียว
บทความถัดไปเกจิดังเมืองเชียงคำชวนชาวบ้าน – เด็กร่วมตั้งจิตสวดมนต์ฝึกสมาธิทุกวันอาทิตย์ตลอดพรรษา