หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา สัมมนา “กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์สำหรับกรรมการและผู้จัดการ”

สัมมนา “กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์สำหรับกรรมการและผู้จัดการ”

2
0

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์สำหรับกรรมการและผู้จัดการ” ระหว่างวันที่ 20–22 มีนาคม 2566

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าสัมมนา ชสอ.ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งหวังให้ผู้บริหารของสหกรณ์ได้ทำความเข้าใจถึงการบริหารเงินและการลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์

ดังนั้น ชสอ. จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นำความรู้ไปใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผู้เข้าสัมมนา จำนวน 150 คน 57 สหกรณ์ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก