หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ประชุมถอดบทเรียนภาคเหนือที่เชียงใหม่ เพื่อเดินหน้าสู่ความยั่งยืนภายใต้บริบทบทบาทสภาเกษตรแห่งชาติ

ประชุมถอดบทเรียนภาคเหนือที่เชียงใหม่ เพื่อเดินหน้าสู่ความยั่งยืนภายใต้บริบทบทบาทสภาเกษตรแห่งชาติ

359
0

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดการประชุมถอดบทเรียนภาคเหนือที่เชียงใหม่ นำทุกปัญหาความเดือดร้อนมุ่งสู่รัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกร เพื่อเดินหน้าสู่ความยั่งยืนภายใต้บริบทบทบาทสภาเกษตรแห่งชาติ

คลิปข่าว

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดโครงการ การบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ โดยมี นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งส่วนราชการ และสมาชิกสภาเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมงานในครั้งนี้

โครงการ การบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายใต้แผนงาน : การจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2566 กิจกรรม : การถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อเดินหน้าสู่ความยั่งยืน ภายใต้บริบทบทบาทสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรณี : ภาคเหนือ (ครั้งที่ 3) ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2566

นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสรุปบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำหรับนำไปปรับปรุงและพัฒนา แนวทางการจัดการการเลือกตั้งในครั้งถัดไป ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะต้องดำเนินการทุก 4 ปี และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดการการเลือกตั้งฯ ปี 2566 ต่อหน่วยงาน ได้แก่ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นการทบทวน และสร้างการรับรู้ในบทบาทอำนาจหน้าที่ ของสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ ไปสู่การทำหน้าที่ของสมาชิกตามที่กำหนด ในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ต่อไป

โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานระดับหัวหน้าส่วนหรือหัวหน้าฝ่าย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้บริหารและผู้อำนวยการกอง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่วนราชการเครือข่ายที่ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการการเลือกตั้ง และเกษตรกรเครือข่ายในจังหวัดที่เป็นสถานที่จัดโครงการครั้งนี้

ด้านนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า กิจกรรมการถอดบทเรียนการเลือกตั้ง เพื่อเดินหน้าสู่ความยั่งยืน ภายใต้บริบทบทบาทสภาเกษตรกรแห่งชาติ โครงการในครั้งนี้ การถอดบทเรียนในการจัดการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากฝ่ายสำนักงานจะต้องมีการดำเนินการ เพื่อจัดการเลือกตั้งเช่นนี้ทุก 4 ปี ตามวาระของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และจากการดำเนินการในปีนี้ กว่าจะได้สมาชิกครบถ้วนในระดับสภาเกษตรกรจังหวัดจำนวน 1,733 คน ในระดับสภาเกษตรกรแห่งชาติจำนวน 100 คน มีขั้นตอนและระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน ดังนั้น พวกเราจึงจำเป็นต้องร่วมกันถอดบทเรียน เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเลือกตั้งในครั้งต่อไป รวมถึง การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง ที่นำมาใช้จ่ายเพื่อจัดการเลือกตั้งก็มีความสำคัญอย่างมากเช่นกัน เพราะจะต้องรายงานนายกรัฐมนตรีรายงานคณะรัฐมนตรี รายงานสำนักงบประมาณ และหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม

นายนัยฤทธิ์ จำเล ยังกล่าวต่ออีกว่า เมื่อพวกเราเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรแล้ว จะทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรม ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรอย่างแท้จริง พวกเราจำเป็นที่จะต้องร่วมกันวางแผน รวมกันถอดบทเรียน และวางแผนการทำงานของพวกเราในอีก 4 ปีต่อไปนี้ ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการครบทั้ง 4 ภาค เราก็จะได้ทิศทางการทำงานในระดับหนึ่ง พร้อมทั้งมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อการจัดการเลือกตั้งในอนาคต

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จับมือ STeP จัดกิจกรรม Pitch Demo มุ่งเป้าหมายขยายธุรกิจผู้ประกอบการเชียงใหม่
บทความถัดไปสภาผู้บริโภคเชียงใหม่เดินหน้าเสริมความรู้ “การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่ ”