หน้าแรก ข่าวจังหวัดลำพูน ยิ่งใหญ่!! มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน”

ยิ่งใหญ่!! มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน”

270
0

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จังหวัดลำพูน โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน ได้แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน” ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน,นางสาวยุรีพรรณ แสนใจยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง,นางบัวผัด สวัสดิ์จิตต์ ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ, นายนิวัฒน์ชัย พรหมมาแบน ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์มอญ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายชาติพันธุ์ จังหวัดลำพูนร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

จังหวัดลำพูนถือเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแต่ละยุคสมัย มีการเคลื่อนย้ายผู้คนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามายังจังหวัดลำพูน ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชาติพันธุ์ จนหล่อหลอมให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ จำนวน 5 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทยอง ไทลื้อ ไทยวน กะเหรี่ยง และมอญ ซึ่งแต่ละชาติพันธุ์มีวิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญาของตนเอง กลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ดังนั้น การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูอนุรักษ์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญา รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ บนฐานเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม จึงเป็นประเด็นที่จังหวัดลำพูนให้ความสำคัญมาโดยตลอด

จากแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ฉบับปี พ.ศ. 2566 – 2570 ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด ไว้ว่า “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง” โดยมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด คือ มุ่งหมายให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน บนพื้นฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ดังนั้น การส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน นับว่าเป็นการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัวของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

ด้วยเหตุนี้ จังหวัดลำพูน จึงได้สนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดลำพูน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน งานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน” โดยมีวัตถุประสงค์

(1) เพื่อฟื้นฟู และอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูนให้สามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม
(2) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน โดยนำไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
(3) เพื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลในวงกว้าง เพื่อนำไปต่อยอดศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต บนฐานการเคารพในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างมั่นคงและยั่งยืน

จังหวัดลำพูนจึงขอเชิญชวนมาชมงาน มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน” ระหว่างวันที่ 18 – 20พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม / นิทรรศการอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี / บ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลอง / นิทรรศการผ้า / “ข่วงกาดชาติพันธุ์” อาหาร และสินค้าทางวัฒนธรรม / การแข่งขันทำอาหาร/การแสดงศิลปวัฒนธรรม / การละเล่น / การแสดงดนตรีศิลปปินชาติพันธุ์ ลุ้นรับรางวัล Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท

กิจกรรมทั้ง 3 วัน

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 :
ขบวนแห่ “ชาติพันธุ์สร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน”
พิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่
การประกวดแต่งกายงาม ธีมชาติพันธุ์ลำพูนสร้างสรรค์ ชิงรางวัล Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
การประกวด “หนูน้อยสร้างสรรค์ชาติพันธุ์ลำพูน”
-การประกวดการทำอาหาร “ชาติพันธุ์ สร้างสรรค์สุขภาพ” ประเภทชุมชนชาติพันธุ์

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 :
การแสดงแบบแฟชั่นโชว์ผ้าชาติพันธุ์ “Lamphun Ethnic Fashion Show”
การประกวดการทำอาหาร “ชาติพันธุ์ สร้างสรรค์สุขภาพ” ประเภทเยาวชนชุมชนชาติพันธุ์
การเสวนา “จากอดีตสู่ปัจจุบัน จากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง”

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 :
การประกวด “นางงามชาติพันธุ์ลำพูน”
การเสวนา “ทุนทางวัฒนธรรม สู่การสร้างสรรค์ชุมชน”
การประกวดการทำอาหาร “ชาติพันธุ์ สร้างสรรค์สุขภาพ” ประเภทบุคคลทั่วไป
มินิคอนเสริ์ต ตู่ ดารณี ศิลปินคนลำพูน

ติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ https://www.facebook.com/Lamphunethnicityfair

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้SUN นำพนักงานร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2567 เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน
บทความถัดไปผู้ประกอบการเชียงใหม่หนุน จัดงาน MUAY THAI & SKY LANTERN FESTIVAL 2024 อย่างยิ่งใหญ่