หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่| รมว.ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอน

เชียงใหม่| รมว.ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอน

132
0

วันนี้ (14 มิ.ย. 64) ที่โรงเรียนวัฒโนพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

ซึ่งในวันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อย่างเป็นทางการของโรงเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากที่ได้เลื่อนเปิดเทอมมาแล้ว 2 ครั้ง จากเดิมกำหนดวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เลื่อนมาเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และเลื่อนอีกครั้งมาเป็นวันที่ 14 มิถุนายน

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ทำให้การเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ยังไม่สามารถเปิดได้เต็มระบบและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. มีรูปแบบการเรียนการสอนให้โรงเรียนได้นำไปใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ ด้วยวิธีผสมผสานทั้ง 5 รูปแบบการสอน ได้แก่ On Site ,On Air ,On Hand ,On Demand และ On line แต่โรงเรียนที่เปิดจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน Thai Stop COVID Plus เพื่อแสดงถึงความพร้อมของโรงเรียนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอที่จะใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของครูและนักเรียนเป็นสำคัญ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่ผ่านมา โดยได้มีการทบทวนและต่อยอดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบ คือ 

1. On site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  2. On air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV 3. On demand เรียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ  4. On line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต  และ 5. On hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่นๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้

ซึ่งจากการลงพื้นที่ในวันนี้พบว่าในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่พบว่ามีความพร้อมในการเปิดเรียนทั้งในด้านมาตรการต่างๆ ให้ผู้เรียนสามารถมาเรียน On-site ที่โรงเรียนได้ดีเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการวางระบบติดตามประเมินผลและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะต้องไม่เป็นภาระกับสถานศึกษา และการที่โรงเรียนปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพื้นที่ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นก่อน

นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ชุด PPE ฯลฯ ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย


ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | เจ้าหน้าที่สนธิกำลังบุกจับนายทุนบุกรุกป่าเตรียมขายทำบ้านพักตากอากาศ
บทความถัดไปเชียงใหม่ | เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง หลังผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก