หน้าแรก ข่าวเกษตร บริษัท ซันสวีท สืบสานประเพณี จัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณ 9 เดือน 9

บริษัท ซันสวีท สืบสานประเพณี จัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณ 9 เดือน 9

151
0

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ‘KC’ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีด้านการเกษตร จัด “พิธีบวงสรวงพระพิรุณ” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ เสริมสิริมงคล ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารธุรกิจ ควบคู่กับการสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามในด้านการเกษตร โดยจัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณ ทุกวันที่ 9 เดือน 9 ของทุกปี ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ เสริมสิริมงคลแก่พนักงาน ผู้รวบรวมวัตถุดิบ และเกษตรกร ในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ เชื่อว่าจะช่วยให้พืชพันธ์ธัญญาหาร และมีน้ำสำหรับการเพาะปลูกอย่างอุดมสมบูรณ์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 จึงได้จัดพิธีแบบเรียบง่ายและเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับบริษัทพันธมิตรที่เกี่ยวข้องตลอดจนสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต่อยอดพื้นที่ไร่ตะวันหวาน บนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ สู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรระดับประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรได้นำไปปฏิบัติจริง เพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนสร้างรายได้ และช่วยเหลือยกระดับเกษตรกร นำไปสู่ความมั่งคั่งทางอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ม.แม่โจ้ ตัวแทนประเทศไทย คว้า 2 รางวัลใหญ่ Asean Energy Awards 2021
บทความถัดไปCSE มอบรางวัล หมู่บ้านต้นแบบ บ้านห้วยตอง ตามโครงการหมู่บ้านปลอดการเผา