หน้าแรก ข่าวการศึกษา เชียงใหม่ | พระราชวิสุทธิญาณ รับมอบช้าง จำนวน 3 เชือก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เชียงใหม่ | พระราชวิสุทธิญาณ รับมอบช้าง จำนวน 3 เชือก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

159
0

เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2564  พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ (พระอารามหลวง) เมตตาเป็นองค์ประธานพิธีรับมอบช้าง จำนวน 3 เชือก พร้อมทั้งได้นำคณะศรัทธาผู้มาร่วมพิธีในครั้งนี้ เป็นตัวแทนของคณะศรัทธาของชาวไทยและต่างชาติ กล่าวนำมอบช้างถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อมอบให้เป็นมรดกแผ่นดิน โดยพระราชวิสุทธิญาณ ได้ปรารภถึงคุณของช้าง ซึ่งมีคุณทั้งต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนา จึงตั้งใจมอบช้างทั้ง 3 เชือก ถวายให้กับบุคคลที่ทำคุณแก่ประโยชน์ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา

          เชือกที่ 1-2 เป็นช้างแม่ลูก ช้างแม่ชื่อว่าพังแสนดี อายุ 31 ปี อดีตเป็นช้างลากไม้อยู่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ลูกช้างชื่อว่า พลายแสนชัย อายุ 7 เดือน เป็นเงินจำนวน 1,999,999 บาท น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

          เชือกที่ 3 ชื่อพลายแสนล้าน อายุ 4 ปี เป็นจำนวนเงิน 999,999 บาท น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  ช้างทั้ง 3 เชือก รวมเป็นเงินจำนวน  2,999,998 บาท การช่วยช้างทั้ง 3 เชือกนี้มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือชีวิตช้างที่ได้รับความลำบาก

 2. เพื่อช่วยเจ้าของช้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19

  3. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทยมีคุณต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนา

   4. เพื่อมอบให้เป็นมรดกของแผ่นดินสืบไป

ทั้งนี้ พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา(มมร) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ได้รวบรวมปัจจัยจากคณะศรัทธา ได้ช่วยซื้อช้างทั้ง 3 เชือกมาจากเจ้าของที่กำลังประสบปัญหาในการเลี้ยง เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

ซึ่งช้างทั้ง 3 เชือก ถือเป็นช้างเชือกที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ของปีนี้  ที่ได้ช่วยไว้ และจะดำเนินการเพื่อทำหนังสือมอบให้เป็นมรดกของแผ่นดิน ในการดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พิษณุโลก | ชวนเฝ้าระวัง “โรคเมลิออยโดสิส” ติดเชื้อในกระแสเลือดอาจเสียชีวิตได้
บทความถัดไปคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คว้า 3 รางวัลเกียรติยศดีเด่น ประจำปี 2564