หน้าแรก ข่าวทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มช. คว้า 3 รางวัลเกียรติยศดีเด่น ประจำปี 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. คว้า 3 รางวัลเกียรติยศดีเด่น ประจำปี 2564

242
0

รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล อดีตผู้บริหาร และ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) เกียรตินิยมอันดับ 2 และ ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2518 หลังจากนั้นได้เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีส่วนสำคัญในการจัดการศึกษาหลักสูตร POHNED สำหรับเตรียมอาจารย์พยาบาลจาก 8 มหาวิทยาลัยหลักของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย รวมถึงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ซึ่งเปิดการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผลงานโดดเด่นและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ในฐานะผู้นำทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ท่านบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง มามากกว่า 25 ปี โดยทำงานร่วมกับองค์กรทางภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

จากผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการฟื้นฟูสภาพให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุ การส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง การจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพในชุมชนพื้นที่ราบสูง การพัฒนาศูนย์การดูแลระยะกลางแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการเตรียมความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง และนำไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะในพื้นที่ นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือ สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย และผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HIV

นอกจากนี้ท่านยังทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งรับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมด้านการวิจัยและด้านการดูแลผู้สูงอายุให้กับบุคลากรสุขภาพทั้งในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย ด้วยผลงานการสอน ผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุที่ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ สมควรประกาศยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับโล่รางวัลอาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021 ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (Exemplary Award) จากกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติผู้นำทีมการพยาบาลชุมชน จาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Teaching and Learning Innovation Center, Chiangmai University) ณ ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และ ล่าสุด นายวรรธนัย ทิพย์ไพร่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 641215030 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | พระราชวิสุทธิญาณ รับมอบช้าง จำนวน 3 เชือก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
บทความถัดไปเชียงใหม่ | สสจ.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร ให้กับเครือข่ายสถานีวิทยุฯโครงการโฆษณาสีขาว