หน้าแรก ข่าวการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิด 2 หลักสูตร เรียนฟรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิด 2 หลักสูตร เรียนฟรี

216
0

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิด 2 หลักสูตร เรียนฟรี !! แบบ Non-Degree ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ “สร้างคน สร้างงาน ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรร (อว.) มีแนวนโยบายที่ชัดเจนพร้อมนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2580 ด้วยการพัฒนากำลังคนทางด้านการศึกษาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

โดยใช้แนวทางการสร้างกำลังคนให้พร้อมผลักดันในหลายโครงการ อาทิ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต บูรณาการกระบวนการเรียนการสอน มุ่งเน้นประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสถานที่จริง ร่วมมือกับสถานประกอบการพยาบาล และ องค์กรด้านสุขภาพในการผลิตบัณฑิตรวมทั้งกำลังคน ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา

โดยในปีนี้คณะฯ เตรียมเปิดหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

  1. การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน จำนวน 285 ชั่วโมง
  2. Smart Caregiver for The Eldery care (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) จำนวน 285 ชั่วโมง

หลักสูตรการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

  1. ผู้ที่ทำงานเป็นแกนนำสุขภาพในชุมชนและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะทางด้านการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
  2. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
  3. มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ระบบ Zoom
  4. พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 เมื่อสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/nM7cpYjFGpvBGY2g9
(หมดเขตรับสมัครวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือ ผู้สมัครครบตามกำหนด 40 คน) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

หลักสูตร Smart Caregiver for The Eldery care (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 55 ปี
2. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า (ปวช.)
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
การอบรมจัดขึ้นระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/fQBwGPP1zensGnnq5
(หมดเขตรับสมัครวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือ ผู้สมัครครบตามกำหนด 40 คน) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คุณปรัชญาพร เจริญภักดี) โทร. 053-935033, 053-949137และ 081-9800821

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้“เชียงใหม่” ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฟุตบอล ฟีฟ่า เดย์ เดือนกันยายน
บทความถัดไปเทศบาลเมืองแม่เหียะ รับคณะกรรมการประเมิน มีลุ้นรางวัลพระปกเกล้าทองคำ