หน้าแรก ข่าวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ร่วมกับ ป.ป.ช. ประสานพลัง บ-ว-ร ร่วมต่อต้านการทุจริต

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ร่วมกับ ป.ป.ช. ประสานพลัง บ-ว-ร ร่วมต่อต้านการทุจริต

175
0

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ร่วมกับ ป.ป.ช. จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารเนื้อหาหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และชี้แจงแนวทางการนำหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการเผยแพร่ แก่พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งจะจัดการประชุมทั้งหมด 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ  

          ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) วันที่ 22 กันยายน  เวลา 12.00น. ดำเนินการโดย มมร วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับวิทยาเขตร้อยเอ็ด และมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

​          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร. วิทยาเขตล้านนา  กล่าวรายงาน  ต่อจากนั้นเป็นการกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน โดย พระราชวิสุทธิญาณ  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน(ธ) ต่อจากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่องการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับการเผยแผ่ โดยเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

         ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง“ประสานพลัง บ-ว-ร ร่วมต่อต้านการทุจริต” โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคมราชบัณฑิต และประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำรายละเอียดในการดำเนินงาน  ของคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา

          ในเวลาต่อมาเป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education” โดย พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร. วิทยาเขตล้านนาพระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด และ รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการเสวนาโดย พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา(รก.) มมร. วิทยาเขตล้านนา

          จากนั้นได้มีการสรุปกิจกรรม พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเป็นแนวทางพัฒนากระบวนการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดย พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร และนายอุทิศ  บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งการตอบข้อซักถาม

          จากนั้นเป็นการกล่าวปิดโครงการครั้งที่ 2 และนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย โดย พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

   * สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3) จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์  (Application Zoom)

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | สสจ.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร ให้กับเครือข่ายสถานีวิทยุฯโครงการโฆษณาสีขาว
บทความถัดไปใครผิดใครถูก..เขตการศึกษาแม่ฮ่องสอนแถลงเลิกจ้างครูดอย ด้านครูสาวยื่นฟ้องศาลปกครอง