หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ส่งมอบอดีตช้างลากไม้กลายมาเป็นช้างของแผ่นดิน

เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ส่งมอบอดีตช้างลากไม้กลายมาเป็นช้างของแผ่นดิน

177
0

อดีตช้างลากไม้กลายมาเป็นช้างของแผ่นดิน พิธีส่งมอบช้างจำนวน 3 เชือก เพื่อเป็นมรดกของแผ่นดิน  

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ (พระอารามหลวง) เมตตาเป็นองค์ประธานกล่าวสัมโมทนียคาถาและส่งมอบช้าง จำนวน 3 เชือก ให้เป็นมรดกของแผ่นดิน

โดยมี คุณสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปภัมภ์ฯ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวขอบพระคุณคณะสงฆ์และญาติธรรม พร้อมรับมอบช้างทั้ง 3 เชือก

          ช้างเชือกที่ 1-2 เป็นช้างแม่ลูก ช้างแม่ชื่อว่าพังแสนดี อายุ 34 ปี อดีตเป็นช้างลากไม้อยู่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ลูกช้างชื่อว่า พลายแสนชัย อายุ 11 เดือน เชือกที่ 3 ชื่อพลายแสนล้าน อายุ 4 ปี ช้างทั้ง 3 เชือก รวมเป็นเงินจำนวน  2,999,998 บาท พร้อมกันนั้นคณะสงฆ์และคณะศรัทธายังได้มอบเงิน จำนวน 228,968 บาท ให้กับสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ เพื่อจะได้นำไปดูแลช้างต่อไป

วัตถุประสงค์ การช่วยช้างทั้ง 3 เชือก

1. เพื่อช่วยเหลือชีวิตช้างที่ได้รับความลำบาก

2. เพื่อช่วยเจ้าของช้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19

3. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทยมีคุณต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนา

4. เพื่อมอบให้เป็นมรดกของแผ่นดินสืบไป

ทั้งนี้ พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (มมร) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ได้รวบรวมปัจจัยจากคณะศรัทธา ได้ช่วยซื้อช้างทั้ง 3 เชือก มาจากเจ้าของที่กำลังประสบปัญหาในการเลี้ยง เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

ซึ่งช้างทั้ง 3 เชือก ถือเป็นช้างเชือกที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ของปีนี้ ต่อจากช้างพลายพลแสน ช้างพลายแสนเขื่อน และ ช้างพลายแสนเมือง ที่คณะสงฆ์พร้อมคณะศรัทธาได้รวบรวมเงินซื้อไว้ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช้างทั้ง 3 เชือก จะเป็นมรดกของแผ่นดิน อยู่ในการดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ หรือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนกว่าช้างทั้งหมดเหล่านี้จะสิ้นอายุขัย ท่านสามารถแวะเยี่ยมและให้อาหารช้างได้ที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้2 เขื่อนใหญ่ภาคเหนือ น้ำยังต่ำกว่าเป้า อธิบดีกรมฝนหลวงลงพื้นที่ติดตาม
บทความถัดไปสวพส. นำองค์ความรู้จากโครงการหลวงสู่ชุมชนพื้นที่สูง