หน้าแรก ข่าวการศึกษา ผนึกความมือ ร่วมลงนาม MOU เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผนึกความมือ ร่วมลงนาม MOU เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

249
0

วันนี้(30 พฤศิจิกายน 2564) เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน.ตำบลดอยแก้ว “บ้านสานฝันปันสุข” ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ 7 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับ

ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน.ตำบลดอยแก้ว “บ้านสานฝันปันสุข” โดย ดร.จิตประภา ศรีอ่อน ประธานกรรมการศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย “กศน.ตำบลดอยแก้ว” บ้านสานฝันปันสุข

มูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย ภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

International Movement of Catholic Students (IMCS) PaxRomanaAsia Pacific, by William Nokrek in his capacity as Asia Pacific Coordinator.

นอกจากนี้ยังมี มุขนายกมิสซังเชียงใหม่ ผู้แทนพระศาสนาจักรคาทอลิคประเทศไทย ร่วมถึง คณะผู้บริหารและส่วนงานราชการ เป็นผู้ร่วมลงนาม

ซึ่งในการร่วมมือลงนาม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาแห่งชาติและหลักสากล

และเพื่อร่วมกันหล่อหลอม ผู้เรียน ผู้รับบริการ โดยผู้เชี่ยวชาญจัดกระบวนการเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม บนพื้นฐานแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

อีกทั้ง เพื่อร่วมกันจัดตั้งและบริหารจัดการ“ศูนย์ฝึกเยาวชนนานาชาติ”ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และจุดประสงค์
โดยสถานที่ดำเนินการคือบ้านสานฝันปันสุข เลขที่ 101 หมู่ 7 ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือดังนี้
มูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีหน้าที่

1) สนับสนุนอาคารสถานที่ งบประมาณ วิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
2) ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ กำหนดระเบียบ พัฒนาหลักสูตร เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นทุกมิติที่เอื้ออำนวยซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้
3) ร่วมมือกันจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์จริง จากการเชื่อมโยงทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล โดยจัดผู้ประสานงานอย่างน้อยฝ่ายละ 2 คน เพื่อร่วมดำเนินงาน

International Movement of Catholic Students (IMCS) มีหน้าที่
1) ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ กำหนดระเบียบ พัฒนาหลักสูตร เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นทุกมิติที่เอื้ออำนวยซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้
2) ร่วมมือกันจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์จริง จากการเชื่อมโยงทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล โดยจัดผู้ประสานงานอย่างน้อยฝ่ายละ 2 คน เพื่อร่วมดำเนินงาน
3) ประสานองค์กรระหว่างประเทศในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการร่วมกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดและการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

กศน.อำเภอจอมทอง โดยศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน.ตำบลดอยแก้ว “บ้านสานฝันปันสุข” มีหน้าที่
1) ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ กำหนดระเบียบ พัฒนาหลักสูตร เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นทุกมิติที่เอื้ออำนวยซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้
2) ร่วมมือกันจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์จริง จากการเชื่อมโยงทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล โดยจัดผู้ประสานงานอย่างน้อยฝ่ายละ 2 คน เพื่อร่วมดำเนินงาน
3) กศน.อำเภอจอมทอง โดยศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน.ตำบลดอยแก้ว “บ้านสานฝันปันสุข”ออกหลักฐานใบประกาศ เกียรติบัตร วุฒิบัตร ให้กับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาหรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่จัดขึ้น

พัชรินทร์ คันธรส
ข่าวมุมเหนือ เรียบเรียง

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ม.แม่โจ้ เปิดโรงเรือนปลูกกัญชาในระบบอุตสาหกรรมอินทรีย์ 24,000 ต้น
บทความถัดไปม.แม่โจ้ และ สวก. ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว “หอมแม่โจ้ 9” ข้าวพันธุ์ใหม่