หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทย์ฯ ม.แม่โจ้ ให้บริการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีน ฟรี

คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทย์ฯ ม.แม่โจ้ ให้บริการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีน ฟรี

291
0

คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(โรคกลัวน้ำ) ให้กับสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในงานเกษตรแม่โจ้ ออนไลน์ 2564 ระหว่างวันที่ 22 -29 ธันวาคม 2564 ณ คลิกนิกรักษาสัตว์ เฟส 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี ผู้ดูแลกำกับการขับเคลื่อนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร ใกล้ชิดกับเกษตรกรและมุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติดูแลชุมชนมานานร่วม 88 ปีประกอบกับสถานการณ์ความขาดแคลนสัตวแพทย์ในประเทศไทย จึงทำให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระปณิธานให้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีส่วนในการผลิตกำลังคนด้านสัตวแพทย์ เพื่อเชื่อมต่อกับการดำเนินงานให้บริการด้านสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ

ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้มีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 จากนั้นจึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 191/2560 สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการฯ จึงได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตามลำดับ และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติเห็นชอบอนุมัติกำหนดพื้นที่การจัดตั้งอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตว-แพทยศาสตร์ และอาคารคลินิกรักษาสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 แปลง ต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561

จากนั้นก็ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเรื่อยมา และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ อย่างเป็นทางการ และได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา 22 มีนาคม 2564 ทำให้มีผลบังคับตามกฎหมายวันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อแบ่งส่วนงานภายใน มีการอนุมัติจัดตั้งสำนักงานคณบดี มีบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานภายในคณะในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รก.คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีภารกิจหลัก คือ ภารกิจด้านการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ ให้บริการรักษาสัตว์ ทั้งนี้ เป็นไปตามกติกาของสัตวแพทยสภา และเป็นไปตาม พ.ร.บ. ซึ่งขณะนี้ ทางคณะฯ ได้ร่วมกับ สัตวแพทยสภาและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ในการจัดทำหลักสูตร และเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการทำ MOU ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอน แต่ในนระยะแรกนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมเปิดให้บริการในส่วนของคลินิกรักษาสัตว์แล้วเพื่อรองรับการเปิดรับนักศึกษาในอนาคต”

สำหรับคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เฟส 1) จะมีการให้บริการสำหรับสัตว์เล็ก มีการรักษาโรคทั่วไป ผ่าตัด เอ็กซเรย์ อัลตราซาวด์ ตรวจเลือด โดยมีอัตราให้บริการพิเศษ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า และอัตราปกติสำหรับประชาชนทั่วไป

พบกับ..กิจกรรมพิเศษ ในงานวันเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 2564 จะให้บริการฉีดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรี.. ในระหว่างวันที่ 22 – 29 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ท่านที่สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่ https://www.bit.ly/clinicmju หรือ โทรศัพท์ 08 1491 4009 , 053 873 128 ด่วน…สิทธิ์นี้มีจำนวนจำกัด
…………………….
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ทีมวิจัย ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ยกระดับคุณภาพสินค้าจากผ้าใยกัญชงให้ไปสู่ตลาดโลก
บทความถัดไปคณะพยาบาลศาตร์ มช. ต้อนรับคณะกรรมการ ACEN ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมฯ