หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ฉลอง UNESCO Hackathon พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยพะเยา ฉลอง UNESCO Hackathon พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้

218
0

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานเฉลิมฉลอง พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City เพื่อเข้าสู่ UNESCO โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ดร.ผณินทรา ธรีานนท์ และ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ กล่าวรายงานในครั้งนี้

ได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา โดยงานเฉลิมฉลอง พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City เพื่อเข้าสู่ UNESCO กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ลานหน้าอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ริมกว๊านพะเยา โดยภายในงาน ได้มีการจัดงาน Hackathon ตลาดชุมชน ภายใต้การออกแบบสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม (BCG Model) และกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินกิจกรรม พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้


โครงการ “กลไกการบริหารและพัฒนาเส้นทางแห่งการเรียนรู้ในเขตเมืองพะเยาเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้วย BCG โมเดล” หรือโครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ ปีที่ 2 มีฐานคิดและฐานการทํางานจาก BCG โมเดล โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสําเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยา และการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของเขตเมืองพะเยา ในปีที่ 2 นี้

พื้นที่เมืองแห่งการ เรียนรู้ของเมืองพะเยาสามารถทําให้เกิดการรวมกลุ่มชุมชนใหม่ เช่น ตัวแทนจาก 14 ชุมชนมารวมกัน เป็นกลุ่มใหม่ ชื่อ สานใจฮัก สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา และสามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกับ หน่วยกิต มหาวิทยาลัยพะเยา และสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง


ภาคีเครือข่ายทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ยกระดับคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจและพัฒนา คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ คือ รายได้ครัวเรือน หรือ ชุมชน เพิ่มขึ้น 5% เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ จากการเรียนรู้บนเส้นทางการเรียนรู้พะเยา Learning City โดยผลิตภัณฑ์อยู่บนพื้นฐาน ภูมิปัญญาเดิม ที่สามารถช่วยลด Carbon Credit ได้อย่างน้อย 10% กลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นแรงงานนอกระบบ กลุ่มสูงวัย และแม่เลี้ยงเดี่ยวเด็กพิการ ซึ่งมีจํานวนรวมกันมากกว่า 12% ของประชากรจังหวัดพะเยา

โดยใช้กลไกการบริหารเมืองร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (Local Study) บนพื้นฐาน BCG โมเดล และพื้นที่ สร้างสรรค์การเรียนรู้ เป็นเครื่องมือ


“มหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในพื้นที่ที่มีความสวยงามและเข้มแข็ง ในเรื่องวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สีเขียว BCG โมเดล จึงเป็นเรื่องที่สอดรับกับปณิธานและความมุ่งมั่น ของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ชุมชน หน่วยงานรัฐและเอกชนที่ช่วยสนับสนุน จะทําให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าประสงค์ต่อไป มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนทางด้านงานวิจัย ที่พัฒนาและสร้างสรรค์ และจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง รวมทั้งพัฒนาและสร้างวิถีแห่งการเรียนรู้

อนันต์ ข่าวมุมเหนือพะเยา รายงาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เซ็นทรัลพัฒนา เดินหน้าวิสัยทัศน์ ทุ่มงบ กว่าแสนล้าน ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน
บทความถัดไปโรงพยาบาลลานนา ร่วมกิจกรรม “วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ” พร้อมรณรงค์การป้องกันโรคโควิด-19