หน้าแรก ข่าวเกษตร SUN ผนึก FIN มช. ร่วมมือทางวิชาการ ขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

SUN ผนึก FIN มช. ร่วมมือทางวิชาการ ขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

166
0

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต จับมือ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ FIN ร่วมมือทางวิชาการ มุ่งพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และการปรับปรุงกระบวนการผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถสู่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาองค์กรให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รับกับความท้าทายใหม่ (Challenges) โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทจึงมุ่งเน้นในการสร้างความมั่นคงด้านทางอาหาร (Food Security) และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และได้เล็งเห็นว่า ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (Food Innovation and Packaging Center) หรือ FIN เป็นส่วนงานวิชาการภายใต้การกำกับดูแล ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและระดับต้น ๆ ของเอเชีย และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์สามารถพัฒนางานวิจัยทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ FIN เพื่อประสานและเชื่อมโยงระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมไปถึงนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและบรรจุภัณฑ์ และเป็นการนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตอย่างมั่นคง

ด้าน รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ กล่าวว่า FIN ในฐานะที่เป็นหน่วยงานวิชาการ ที่มุ่งเน้นการบริหารโดยใช้แนวทาง SDGs หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และให้การบริการผู้ประกอบการ แบบ 3C ได้แก่ C1 : Creative Food & Packaging, C2: Consolidated Precision Testing, C3: Connect เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นำนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน ความร่วมมือกับ SUN เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ธุรกิจ และเป็นการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเอกชน ที่จะสามารถร่วมขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารของไทย

เนื่องจาก SUN เป็นบริษัทเอกชนที่ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมมือกันผลักดันงานวิจัยเพื่อประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันศึกษา ค้นคว้า และวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ในพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ในวงกว้าง และยกระดับผลิตภัณฑ์ของไทยเพื่อการส่งออก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมตลอดจนช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สุดทึ่ง! โฮงยันต์ล้านนา ที่พะเยา แหล่งรวบรวมผ้ายันต์โบราณล้านนา มากว่า 3 พันชิ้น
บทความถัดไปแม่ฮ่องสอน | วัดภูสมณาราม นำสามเณรน้อย ออกรับบิณฑบาตกลางเมือง