หน้าแรก ข่าวการศึกษา สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

114
0

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2565 ถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจาก ดร.สันติธาร เสถียรไทย นักเศรษฐศาสตร์และผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Group Chief Economist ของ Sea Limited บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของอาเชียน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เป็นรู้จัก และได้รับความนิยม อาทิ เกม RoV อีคอมเมิร์ซ Shopee และ AirPay บริษัทเทคโนโลยี “ยูนิคอร์น” ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทสถาบันการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการบริหารงานบุคคล กรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารระดับอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนงาน/รองหัวหน้าส่วนงาน/ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา เลขานุการส่วนงาน ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สำนักงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงาน/รองประธานสภาพนักงาน/กรรมการสภาพนักงาน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย กว่า 600 คน ร่วมการสัมมนาฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565


.
การสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2565 ถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ได้เข้าใจในบริบทการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ระดมความคิดเห็น เพื่อนำแผนฯ 13 ไปใช้ในการบริหารงานภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจในการผลักดันมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 นับเป็นเวทีสำคัญของมหาวิทยาลัยจะได้ร่วมระดมพลังสานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป.

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มช. จับมือ สสน. สร้างต้นแบบ “คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ส่วนหน้า” ภาคเหนือตอนบน
บทความถัดไปพิษณุโลก | ทหารนอกแถวหลอกเอาเงินชาวบ้าน เข้ารับราชการทหารได้ สูญ 3 ล้านบาท