หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

เชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

187
0

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง 7 จังหวัด (เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน และแพร่) เข้าร่วมงานในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

-ชมนิทรรศการ กองทุนสร้างชุมชน สร้างเสริม ส่งต่อ สู่อนาคต”

-ช้อปสินค้าคุณภาพจาก กทบ. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือพื้นที่ใกล้เคียง

-ร่วมพิธีมอบรางวัลกองทุนหมู่บ้านฯ ตัวอย่าง ระดับจังหวัด, รางวัลโครงการตามแนวทางประชารัฐ ตัวอย่าง และรางวัลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ตัวอย่าง

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 – 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคืออะไร

กองทุนหมู่บ้านฯ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และบรรเทาเหตุจำเป็นเร่งด่วนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม การแก้ไขปัญหา รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน 4 มิติ ได้แก่

1. มิติด้านสังคม เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างแหล่งเงินทุนของตนเอง จากการคิดเอง ตัดสินใจเอง และทำเอง เพื่อพึ่งพาตนเองในอนาคต

2. มิติด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายเงินทุนในท้องถิ่น ทำให้เกิดการสร้างงานในธุรกิจของชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานที่เข้มแข็งและยั่งยืน

3. มิติด้านการเมือง ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำมาใช้ในชุมชนของตนเอง

4. มิติด้านวัฒนธรรม ทำให้เกิดความสามัคคี ความเอื้ออาทร และการกระจายความเสมอภาคในชุมชน

ทุนที่ไม่ใช่เงิน

“กองทุนหมู่บ้าน” คือ ทุนที่ไม่ใช่เงิน แต่มีคุณค่ายิ่งกว่านั้น นอกเหนือไปจาก “เงินทุน” จากกองทุน ยังมีทุนด้านอื่นที่เป็น “คุณค่าที่ไม่ใช่เงิน” (Nonmonetary Values) และมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนอย่างประเมินค่าไม่ได้ ประกอบไปด้วย

1. ทุนที่เป็นคน – ทุนที่เกิดจากคนในหมู่บ้านที่ค่อยช่วยเหลือ ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน

2. ทุนทางสังคม – ทุนที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนภายในหมู่บ้าน เพื่อมาทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน โดยมีจุดประสงค์ที่ต้องการให้หมู่บ้านดีขึ้น

3. ทุนทางวัฒนธรรม – ทุนที่เกิดจากวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ร่วมกันของคนในหมู่บ้านที่บรรจง ประสานสอดคล้องกันกับสิ่งแวดล้อม

4. ทุนทางศีลธรรม – ความถูกต้องแห่งการอยู่ร่วมกัน เช่น ความเอื้ออาทรต่อกัน ความเชื่อถือและไว้วางใจกันได้ ความสุจริต ความเสียสละ

5. ทุนทางทรัพยากร – ทุนประเภท ดิน น้ำ ป่า อากาศ ไร่นา วัวควาย ที่มีการอนุรักษ์ มีการใช้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

6. ทุนทางปัญญา – ทุนที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติและนำเอาความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน และความรู้จากภายนอกชุมชน มาสังเคราะห์เป็นปัญญาและวางแผนร่วมกันเพื่อจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน

ปรัชญากองทุนหมูบ้าน

“กองทุนหมู่บ้าน” เปรียบเสมือน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่งที่ประสาน บรรจงสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน จึงเกิดเป็นปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

1. เสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น

2. ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง

3. เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน

4. เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชนและประชาสังคม

5. กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้อุตรดิตถ์ | บวงสรวงอัญเชิญรูปเหมือนพระยาศรีสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 21
บทความถัดไปเชียงใหม่ | รมต.เปิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน