หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา พะเยา – สสส จัดเวทีเชื่อมร้อยยุทธศาสตร์และพัฒนานโยบายระดับจังหวัด

พะเยา – สสส จัดเวทีเชื่อมร้อยยุทธศาสตร์และพัฒนานโยบายระดับจังหวัด

120
0

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)จัดเวทีเชื่อมร้อยยุทธศาสตร์และพัฒนานโยบายระดับจังหวัดภายใต้โครงการเสริมศักยภาพกลไกและเครือข่ายขับเคลื่อนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ(สกค.)เพื่อรองรับและเผชิญภาวะวิกฤตโรคระบาดในระดับพื้นที่
ในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำนวน 5 ตำบล

ซึ่งประกอบไปด้วย ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจและตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน พร้อมมีการเปิดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ เดินช็อปปิ้งไอเดียได้รับเกียรติจากนางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมี ดร.ประพันธ์ เทียนวิหารประธานสถาบันครอบครัวจังหวัดพะเยากล่าวรายงาน


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชากรกลุ่มสูงอายุมีพลังในการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ และมีความพร้อมกรณีเกิดวิกฤตต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานด้านประชากรกลุ่มสูงอายุให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่

และวางแผนป้องกันและการเตรียมพร้อมกรณีเกิดวิกฤตต่างๆกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากสกค.จังหวัดเลยจำนวน 10ท่านพร้อมทั้งหน่วยงาน สสจ. สสอ. พมจ. อบจ.ภาคีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมือง คนทำงาน/เป็นคนขับเคลื่อนโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มงวดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

อนันต์ ข่าวพะเยา รายงาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้แม่ฮ่องสอน..4 หมู่บ้านเดือดร้อน..วอนช่วยเหลือ อ่างเก็บน้ำอุดตัน ขาดแคลนน้ำ
บทความถัดไปทุ่มงบ 4.9 แสนบาทซ่อมระบบประปาใน ต.ผาบ่อง ช่วยภัยแล้งหมู่บ้าน