หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ วันพยาบาลแห่งชาติ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมเทิดไท้สมเด็จย่า

วันพยาบาลแห่งชาติ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมเทิดไท้สมเด็จย่า

109
0

วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคม

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน คุณชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง และ คุณชฎารัตน์ เกื้อสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทุกเพศทุกวัยร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565


นางสาวบุษยมาศ กันทาอ้าย ผู้รับผิดชอบโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ กล่าวว่า เป้าหมายของการจัดงานทุกปีเพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพของตนเองในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น ฝึกการทำงานในลักษณะของสหวิชาชีพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและสังคม

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้ความรู้กลุ่มโรคไม่เรื้อรัง การให้คำแนะนำเกี่ยวกับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจาก นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น ตลอดจนสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ให้ความรู้เรื่องยาสามัญประจำบ้าน และ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการรวมทั้งความรู้ด้านของการกายภาพบำบัดที่บ้าน พร้อมนี้ภายในงานได้จัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย)

โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมภายนอกโดยตรง นักศึกษาทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันจัดบริการทางสุขภาพให้กับประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจด้านของการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

นักศึกษาพยาบาลทุกคนพร้อมสานต่อตามพระราชจริยาวัตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ให้สมดั่งคำขวัญวันพยาบาลแห่งชาติที่ว่า “การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี”

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้อบจ.พะเยาลุยมอบถุงยังชีพช่วยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
บทความถัดไปสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจัดประชุมสัญจรครั้งที่2/2565