หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อปท.ดีเด่น รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 64

เทศบาลเมืองแม่เหียะ อปท.ดีเด่น รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 64

229
0

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้รับโล่ประกาศให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 ด้านเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ เข้ารับโล่รางวัล จาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ

ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ หลังจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 จากสถาบันพระปกเกล้า โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ส่งผลการดำเนินงานเข้าประเมิน ประกอบด้วย

รางวัลด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน รางวัลด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  รางวัลด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม และรางวัลด้านลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัล

โดยก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองแม่เหียะได้รับโล่รางวัลด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มาแล้วถึง6 ปี คือปี 2549, 2555, 2558, 2559 และ2560 และได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในปี 2561 ซึ่งถือว่าสูงสุดของสาขาดังกล่าว และได้รับโล่ในด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ในปี 2562  เพิ่มอีก 1 ปี และในปี2564 ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประเมิน จึงส่งผลให้ได้รับรางวัลในปีนี้ รวมทั้งสิ้น 8 ปี

ทั้งนี้ทางด้าน นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า รางวัลพระปกเกล้า นับว่าเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรางวัลที่ไม่มีเงินรางวัล และเกณฑ์ในการประเมินค่อนข้างยาก มีคณะกรรมการลงมาประเมินหลายชุด

โดยในปีนี้เทศบาลเมืองแม่เหียะได้ส่งด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ซึ่งเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้นำเสนอโครงการโดดเด่น คือ การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายควบคุมและป้องกัน โควิด -19,  เครือข่ายสูงวัย ม่วนใจ๋ ก้าวไปโตยกั๋น  และเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ชุมชน โดยทั้งหมดผ่านกระบวนการคิด การสร้างเครือข่าย การประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จนเกิดเป็นรูปธรรม นำมาสู่การได้รับโล่เกียรติคุณดังกล่าว

ซึ่งนับว่าเป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงการทำงานโดยความร่วมมือ ร่วมใจจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ อย่างแท้จริง รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงรางวัลของเทศบาล แต่เป็นรางวัล ของประชาชนเมืองแม่เหียะทุกคน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกับเทศบาล ในการดำเนินงานต่างๆ จนเห็นเป็นรูปธรรม และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน ในครั้งนี้

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มมร.วิทยาเขตล้านนา นำถุงยังชีพไปแจกให้กับนักศึกษา ล้านนา ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid
บทความถัดไป11 ข้อดี ของการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา