หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ทม.แม่เหียะคว้า รางวัลพระปกเกล้าทองคำปี65 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายฯ

ทม.แม่เหียะคว้า รางวัลพระปกเกล้าทองคำปี65 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายฯ

138
0

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้รับโล่ประกาศให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2565 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ภายในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่อง ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย

โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เข้ารับโล่รางวัล จาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยภายในงาน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะกล่าวว่า รางวัลพระปกเกล้าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ หลังจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 จากสถาบันพระปกเกล้า โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ส่งผลการดำเนินงานเข้าประเมิน ประกอบด้วย รางวัลด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน รางวัลด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม และรางวัลด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัล โดยก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองแม่เหียะได้รับโล่รางวัลด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มาแล้วถึง6 ปี คือปี 2549, 2555, 2558, 2559 และ2560 และได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในปี 2561 ซึ่งถือว่าสูงสุดของสาขาดังกล่าว และได้รับโล่ในด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ในปี 2562 และในปี2564 ได้ส่งผลให้สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประเมินพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2565 ในสาขาดังกล่าว และได้รับรางวัลในปีนี้ รวมทั้งสิ้น 9 ปี

ทั้งนี้รางวัลพระปกเกล้า นับว่าเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรางวัลที่ไม่มีเงินรางวัล และเกณฑ์ในการประเมินค่อนข้างยาก มีคณะกรรมการลงมาประเมินหลายชุด โดยในปีนี้เทศบาลเมืองแม่เหียะได้ส่งด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ซึ่งเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้นำเสนอโครงการโดดเด่น คือ การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายการจัดการเมืองเชิงระบบในภาวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับผลกระทบของโรคโควิด -19, เครือข่ายบูรณาการร่วมกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และเครือข่าย สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ชุมชน โดยทั้งหมดผ่านกระบวนการคิด การสร้างเครือข่าย การประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จนเกิดเป็นรูปธรรม นำมาสู่การได้รับโล่เกียรติคุณดังกล่าว

ซึ่งนับว่าเป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงการทำงานโดยความร่วมมือ ร่วมใจจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ อย่างแท้จริง รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงรางวัลของเทศบาล แต่เป็นรางวัล ของประชาชนเมืองแม่เหียะทุกคน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกับเทศบาล ในการดำเนินงานต่างๆ จนเห็นเป็นรูปธรรม และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน ในครั้งนี้.

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ม.พะเยาจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน
บทความถัดไปจัดกิจกรรม “ลอยกระทงปีนี้! พบกันที่…สวนสัตว์เชียงใหม่” พร้อมรับกระทงฟักทองฟรี!