หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา ม.พะเยาจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน

ม.พะเยาจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน

182
0

โครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเกิดทักษะใหม่ พัฒนาทักษะเดิม เพื่อสร้างรายได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเครือข่าย ที่เห็นความความสำคัญของการจัดการศึกษาทั้งจังหวัดพะเยา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพ และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย เป็นผู้แทนในการกล่าวเปิด โครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน และงาน Learn & Laugh Craft Day ณ ลานเอนกประสงค์ศูนย์ OTOP สวนสมเด็จย่าเทศบาลเมืองพะเยา

โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก จังหวัดพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายบำรุง สังข์ขาว และเทศบาลเมืองพะเยา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา นางสุมิตรา กัณฑมิตร ในการกล่าวให้โอวาท พร้อมกับจัดเวทีเสวานาและเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “เหลื่อมล้ำทำอย่างไรในจังหวัดพะเยา” จากกลุ่มเครือข่ายผู้สนับสนุน

ทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ชมรมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดพะเยา

โครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ เพราะเรียนรู้คือรากฐานของการพัฒนาคนและพัฒนาเมืองพะเยา แต่การเรียนรู้ไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัดพะเยา โดยผู้ที่ยังเข้าถึงได้น้อยมากคือกลุ่มคนพิการ ผู้ได้โอกาส

จากการลงพื้นที่ยังคงพบว่ามีเด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงผนึกกำลังกันร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สร้างภาคีเครือข่ายเพิ่มในการที่จะจัดทำ Big Data เด็กเสี่ยงที่หลุดออกจากระบบการเรียน ภาคีเครือข่ายให้เข้ามาช่วยเราเพิ่ม ได้แก่จังหวัดพะเยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา หลังจากการลงพื้นที่พบเด็กเสียงออกนอกระบบ จำนวน ๑,๓๐๐ คน

จากฐานข้อมูลนี้ การสร้างโมเดลการเรียนรู้สำหรับเด็กเสี่ยง ผู้พิการ ชนเผ่า ยังเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของโครงการเพื่อนำเด็กกลุ่มนี้ มาเรียนบน Learning Space เก็บหน่วยกิต มหาวิทยาลัยพะเยาผสมกับ Design Thinking จะพบโมเดลการเรียนรู้ที่เหมาะกับ คนพิการ เด็กชนเผ่า เพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่ซ้ำซ้อน ดึงศักยภาพคน ให้มีคนมีรายได้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และเชื่อมั่นว่าสามารถจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อนได้อย่างตรงเป้าหมายและยังยืน

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พะเยา “ภูกามยาวโมเดล” นำร่องเป็นพื้นที่ปลูกฟ้าทลายโจร
บทความถัดไปทม.แม่เหียะคว้า รางวัลพระปกเกล้าทองคำปี65 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายฯ