หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา สัมมนา “พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ”ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สัมมนา “พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ”ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

230
0

สัมมนาพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชวอ.)ภาคเหนือ

นายวิทยา ประเทศ กรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ”ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(ชสอ.) ภาคเหนือ และกล่าวรายงาน โดย นายสันติชัย บัวทอง ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)ภาคเหนือ จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(ชสอ.)ภาคเหนือ บรรยายพิเศษ

โดย นายบุญธรรม เดชบุญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด”เทคนิคการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ”และ ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยาย”บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในงานสหกรณ์ ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด นำโดย นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด (อนุกรรมการชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด) ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะดำเนินการ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้โรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล
บทความถัดไปSUN ลุยวิจัย ยกระดับ “ข้าวโพดหวานไทย” สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อผู้บริโภค