หน้าแรก ข่าวทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มช. คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565

317
0

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 (Thailand Quality Class: TQC 2022) รางวัลเกียรติยศแสดงถึงมาตรฐานด้านการบริหารจัดการองค์กรเทียบเท่าระดับมาตรฐานโลก จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565: Thailand Quality Award (TQA) 2022

โดยมี คุณธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงปัจจัยที่นำมาสู่ความสำเร็จ คือ ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และ ร่วมมือกันทำงานเป็นหนึ่งเดียวของทุกคนในองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) นำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน คณะฯ นำเกณฑ์ TQA & EdPEx มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร เพื่อพัฒนาระบบงานสำคัญขององค์กร โดยใช้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นแนวทางเพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล

การกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ ปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถผลักดันให้คณะฯบรรลุวิสัยทัศน์และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร สำหรับการปรับปรุงกระบวนการและผลการดำเนินการนั้น คณะฯ ใช้วงจร PDCA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญของระบบ 8 ขั้นตอนที่เป็นวงจรอย่างต่อเนื่อง คือ 1 การระบุปัญหา 2 การแยกองค์ประกอบของปัญหา 3 การกำหนดเป้าหมาย 4 การทำ root cause analysis 5 การกำหนดวิธีจัดการกับต้นเหตุที่ค้นพบ 6 การดำเนินการตามแผนให้ลุล่วง 7 การประเมินผลลัพธ์และทบทวนวิธีการที่ใช้ และ 8 การสร้างมาตรฐานจากผลสัมฤทธิ์ในทุกระบบของการดำเนินการในด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ

รวมทั้งคณะฯ ได้ใช้ LEAN เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงระบบสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น กว่า 60 ปี ของการดำเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพเพื่อให้สามารถตอบสนองและส่งเสริมคุณภาพของการพยาบาล ด้วยระบบการนำองค์กรที่โดดเด่น มุ่งสู่เป้าหมายสร้างองค์กรแห่งความสำเร็จ และพร้อมขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่ว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย (ตั้งเป้าหมายเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลก ภายในปี 2567)

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สัมมนา “กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์สำหรับกรรมการและผู้จัดการ”
บทความถัดไปชมรมลานนา 39 เตรียมประชันโฉมสาวงาม แม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ปี๋ใหม่เมือง