หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา จัดโครงการ “รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด”

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา จัดโครงการ “รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด”

609
0

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา จัดโครงการ “รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด” To be number oneในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในพื้นที่บ้านต๋อมดงหมู่ที่5, หมู่ที่6,และหมู่ที่7โดยมีนายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ณ โรงเรียนบ้านต๋อม ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

การจัดกิจกรรมโครงการ “รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด” To be number one ในครั้งนี้เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข และเพื่อใช้ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างภูมิสร้างคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุม สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา และบริบทของพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากงบประมาณเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมจำนวนหมู่บ้านละ 20,000 บาท

โดยกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ในหัวข้อกฎหมายยาเสพติดให้โทษกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทยจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาพร้อมทั้งมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพและการใช้เครื่อง AED (First Aid – CPRand)จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาและทีมหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน กู้ชีพ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านต๋อม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (1)
บทความก่อนหน้านี้ปิดโครงการจัดสร้างยอดฉัตรทองคำประดับอัญมณีพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง
บทความถัดไปนายก “เศรษฐา” พบสตาร์ทอัพภาคเหนือ หารือแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจประเทศไทย