หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. หนึ่งเดียวของไทยติดอันดับโลก GRAS 2021 สาขา Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. หนึ่งเดียวของไทยติดอันดับโลก GRAS 2021 สาขา Nursing

191
0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 สำนักจัดอันดับ ShanghaiRanking Consultancy ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี ค.ศ.2021 หรือที่เรียกว่า Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2021

การจัดอันดับครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยกว่า 4,000 แห่งทั่วโลกได้รับการจัดอันดับ จำนวน 54 สาขาวิชา ใน 5 กลุ่มสาขาหลัก และ เป็นที่น่ายินดียิ่ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอยู่ในอันดับที่ 151-200 ของโลก กลุ่ม Medical Sciences สาขาวิชา Nursing ใน Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2021 ครั้งนี้ โดยเลื่อนอันดับขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้ที่ 201-300 ถือเป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับนี้

สำหรับเกณฑ์ในการจัดอันดับ GRAS 2021 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้

  1. Q1: The number of papers published in Q1 Journal Impact Factor Quartile in an Academic Subject จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพดีที่สุดของสาขาวิชา (Quartile 1 Journal)
  2. CNCI: Category Normalized Citation Impact from InCites to measure average impact of papers authored by an institution in an Academic Subject จำนวนการอ้างอิงบทความวิจัยซึ่งคิดเทียบกับจำนวนการอ้างอิงเฉลี่ยของโลกในสาขาวิชา
  3. IC: The percentage of internationally co-authored papers authored by an institution in an Academic Subject ร้อยละของบทความวิจัยตีพิมพ์ที่มีชื่อนักวิจัยชาวต่างชาติเป็นผู้ร่วมตีพิมพ์
  4. Top: The number of papers published in top journals and conferences in an Academic Subject จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์อยู่ในวาสารชั้นนำและการประชุมวิชาการของสาขาวิชา
  5. Award: The total number of the staff of an institution winning a significant award in an Academic Subject จำนวนนักวิจัย/อาจารย์ในองค์กรที่ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาวิชา

สามารถรับชมข้อมูลทั้งหมด ได้ที่ ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2021- Nursing https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021/RS0404
หรือ https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้แม่ฮ่องสอน | ทหาร คุมเข้มแนวชายแดนสกัดกั้นลักลอบนำโค-กระบือเข้าไทย
บทความถัดไปแม่ฮ่องสอน | เตรียมเปิด ดอยจิกจ้อง วิว 360 องศา เป็นแลนด์มาร์คใหม่ในการท่องเที่ยว