หน้าแรก ข่าวการศึกษา 11 ข้อดี ของการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

11 ข้อดี ของการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

1209
0

การศึกษา ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคนในชาติ ในสถานการณ์ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โลกยุคใหม่นี้มีการเชื่อมโยงมากยิ่งขึ้น ระบบการศึกษาก็เช่นเดียวกันการพัฒนาต่างๆ ก็ต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว หรือ ที่ใช้คำว่า “การปรับตัว” ปรับตัวเพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไป

ถึงแม้โลกจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาก็ยังเป็น “หัวใจสำคัญ” ของคนในชาติ เพื่อพัฒนาความรู้ สติปัญญา และที่สำคัญการเรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาด้านการศึกษาของคนในชาติ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 นี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้เป็นทางเลือกสำหรับลูกหลาน ที่มีความตั้งใจจริง ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษา จึงขอเสนอทางเลือก ในการตัดสินใจ เป็นข้อดี 11 ประการในการเข้าศึกษาต่อในรั้ว มมร.วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

#1. ค่าเทอมถูก ค่าเล่าเรียนที่ มมร.วิทยาเขตล้านนา ถือว่าถูกเลยทีเดียว ใน 1 เทอมการศึกษา 5,000 -7,000 กว่าบาท เป็นการให้บริการทางการศึกษาที่ไม่เน้นธุรกิจทางการศึกษา แต่มีเป้าหมายในการให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง จะเรียนเก่งหรือไม่เก่งไม่สำคัญ ขอให้มีอุดมการณ์ที่จะเรียน เราเปิดโอกาสให้กับลูกหลานที่มีความตั้งใจจริง

#2. การสมัครเข้าเรียน ง่ายมาก มมร.ล้านนา เราไม่ขอคะแนนภาษาอังกฤษ จุดประสงค์เพื่อโอกาสทางการศึกษา จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าเรียน กรอกใบสมัครและเข้ายื่นสมัครได้เลย ผ่านระบบออนไลน์ สามารถสมัครเรียนได้ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ สมัครออนไลน์สะดวกสบาย “มมร.ล้านนา ใครๆ ก็เรียนได้”

#3. สภาพแวดล้อม มมร.ล้านนา เราตั้งอยู่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ใจกลางมหานครเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย ผู้คนหลากหลาย ชาติพันธุ์ ต่างประสบการณ์ ต่างที่มา แต่เรานักศึกษา มมร.ล้านนาคล้ายๆกัน นั่นคือ ความเป็นกัลยาณมิตร มีความสามัคคี มีระเบียบ อ่อนน้อม ถ่อมตน และเราชอบทำกิจกรรมเพื่อชุมชน พร้อมทั้งเรายังมีค่ายปฏิบัติธรรม ก่อนจบหลักสูตร เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งพัฒนาด้านสติ ปัญญา ให้รู้เท่าทันโลก สร้างสรรค์ให้เกิดสังคมอุดมสุข และสังคมอุดมปัญญา ต่อไป

#4. ศูนย์กลางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรามีชมรม Monk Chat Program ที่มีชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาจากทั่วโลกมาสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ด้านวัฒนธรรมประเพณี และด้านอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีผลกระทบจาก Covid-19 Monk Chat ยังมีเครือข่ายวิชาการกับชาวต่างประเทศในการทำกิจกรรม ออนไลน์ สามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติอยู่เป็นประจำ

#5. นักศึกษามีจำนวนไม่มาก ข้อดีของการมีจำนวนนักศึกษาไม่มาก อาจารย์ที่ปรึกษาเราดูแลได้อย่างทั่วถึงอย่างที่บอกว่า มมร.ล้านนา เข้าเรียนง่าย แต่การเรียนจบ “ไม่ใช่เรื่องง่าย” ถึงแม้ราคาค่าเรียนถูกแต่มาตรฐานการเรียนเราไม่ได้ต่ำลงไปด้วย ตั้งแต่ต้นจนจบเรามีอาจารย์คอยดูแลทั้งวิชาการและความประพฤติ (จรณะ) โดยคณาจารย์ทุกๆ หลักสูตรมีตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ “อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์” เมื่อเข้ามาอยู่ใน รั้ว “มมร.ล้านนา” เราเป็น “ครอบครัวเดียวกัน”

#6. มมร.ล้านนา เรามีระบบทุน กยศ และทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระภิกษุ-สามเณร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน พร้อมทั้งทุนบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และที่สำคัญปีการศึกษา 65 นี้ ผู้บริหารมีนโยบาย เพิ่มทุนการศึกษา โดยจัดให้มีการสอบชิงทุนการศึกษาจำนวน 250,000 บาท โดยเปิดรับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาในการระดมทุนๆละ 5,000 บาท

#7. ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมกับชุมชน เราไม่ได้ให้นักศึกษาเรียนอย่างเดียว คงเจอแต่สังคมแห่งการรับรู้ แต่ มมร.ล้านนา มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน ทุกสาขาวิชา ทำให้นักศึกษาเข้าร่วมกับชุมชน เพื่อการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับชุมชน สังคมประเทศชาติ เราสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม “เก่ง และ ดี” มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ

#8. สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ ตามความฝัน ที่ต้องการเป็นครู รวมไปถึงงานอื่นๆ ในด้านการปกครอง เรามุ่งเน้นสร้าง “คนเก่ง และดี” ไปรับใช้สังคมประเทศชาติ ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า “ความเป็นทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา”

#9. อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ในสถานการณ์ Covid-19 เราจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด เรียนแบบสบายๆ เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย แต่ก็ยังเน้นการพัฒนาสติปัญญาทุกๆ หลักสูตร ถึงแม้จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เรายังเน้น “คุณธรรมจริยธรรม”ตามแนวพุทธวิธี “เก่ง และ ดี”

#10. เครือข่ายด้านวิชาการ จากสภาพการณ์ในปัจจุบัน Covid-19 เราสร้างเครือข่ายทางวิชาการในทุกๆหลักสูตร ทั้งในด้านการเรียนรู้ ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อผู้เรียนจะสามารถฝึกประสบการณ์ให้บรรลุเป้าหมายในการจบหลักสูตร

#11. เด็กๆ ที่จบไปในสาขาที่เราเปิด 1)พุทธศาสตร์ 2)ศึกษาศาสตร์ 3)รัฐศาสตร์ 4) ศิลปศาสตร์ สามารถทำงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2565

1. พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (รับจำนวนจำกัด)

2. การสอนภาษาไทย (รับจำนวนจำกัด)

3. การสอนภาษาอังกฤษ (รับจำนวนจำกัด)

4. การสอนสังคมศึกษา (รับจำนวนจำกัด)

5. ภาษาอังกฤษ (รับจำนวนจำกัด)

6. การปกครอง (รับจำนวนจำกัด)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

 ☎053-270975 www.lanna.mbu.ac.th

มมร วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

www.lanna.mbu.ac.th

lanna.mbu.ac.th

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองแม่เหียะ อปท.ดีเด่น รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 64
บทความถัดไปCSE ร่วมลด PM 2.5 ชูนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มใบไม้จากป่าชุมชน