หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ติดลำดับที่ 151-170 ของโลกใน QS Rankings 2022

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ติดลำดับที่ 151-170 ของโลกใน QS Rankings 2022

234
0

เมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings by Subject เป็นปีแรกให้อยู่ลำดับที่ 151-170 ของโลก และถือเป็นลำดับที่ดีที่สุดในจำนวน 10 สาขาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า


” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการพัฒนาคุณภาพการดำเนินการทุกด้านโดยใช้สมรรถนะหลัก คือ การเสริมสร้างศักยภาพจากเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารองค์กร ด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่ความเข้มแข็งในการดำเนินการตามบทบาทหลักทุกด้าน ทั้งยังมีการปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยการนำเกณฑ์ TQA และ EdPex มาเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ทำให้ผลการดำเนินการด้านต่าง ๆ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน คณะฯ ได้ปรับเปลี่ยนการศึกษาในมิติใหม่ เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต และการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีทักษะการเป็นพลเมืองโลก ด้วยการปรับหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ทันสมัย

การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างแท้จริง


คณะฯ มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ กำหนดค่านิยมขององค์กรที่ทุกคนยึดถือ การสื่อสารไปยังบุคลากร ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างชัดเจน มีการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินการเชิงรุกที่มุ่งเน้นลูกค้าและบุคลากร การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง ไวต่อการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มุ่งเน้นให้บุคลากรพัฒนาความสามารถและมีจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ คณะยังให้ความสำคัญต่อการจัดการความรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานและมีสมรรถนะที่ดีขึ้น และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงาน ส่งผลให้บุคลากรมีความรัก และผูกพันกับองค์กร มุ่งมั่นทุ่มเททำงานอย่างเต็มความสามารถ และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทุกคน


ท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งผู้สนับสนุนทุกท่านที่ร่วมกันผลักดันคณะฯ ไปสู่การเป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัยตามวิสัยทัศน์ของคณะฯและพวกเราทุกคนในคณะพยาบาลศาสตร์จะมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรของเราไปด้วยกันต่อไป” Together we are proud!

สำหรับการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject ปี 2022 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) Academic reputation 2) Employer reputation 3) Research citations per paper 4) H-index และ 5) International Research Network โดยน้ำหนักการให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดแตกต่างกันไปตามสาขาวิชา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้งานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน”
บทความถัดไปเชียงใหม่ | เมืองแม่เหียะ ได้รับการรับรองเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จาก DEPA