หน้าแรก ข่าวแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอนจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2565

แม่ฮ่องสอนจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2565

153
0

เมื่อวันที่ 23 เม.ย 65  นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานมาว่า  นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิต วิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี”

ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเอง โดยมอบโล่ให้กับ ผู้สูงอายุที่รักษาสุขภาพแข็งแรง ที่มีอายุ 104 ปี ได้แก่ นายหม่าหล่ากู เจริญพระธรรมดี

/ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้แก่ นายโชติ นรามณฑล อายุ 74 ปี ประธานมูลนิธิบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน /

ผู้สูงอายุที่เสียสละบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ นางวารี เมืองหมอกงาม /และโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น ได้แก่ ครอบครัว นางสรารัตน์ เนื้อนวลจันทร์ /ครอบครัวนางอนงค์ แกนุ และครอบครัวนายติโต ขันแก้ว ดี และหน่วยงาน องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึง ความสำคัญของครอบครัว และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการตะหนักและเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว 

นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้ผู้สูงอายุ ได้แสดงความสามารถ ทั้งดนตรีการฟ้อนรำ  เป็นการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา อันทรงคุณค่า  มีส่วนบูรณาการ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานๆต่าง และการบรรยายให้ความรู้เรื่อง พลังครอบครัว พลังผู้สูงภัย กับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อ เทคโนโลยี และเรื่อง อาชญากรรมทางไซเบอร์ภัยของผู้สูงอายุ  อีกด้วย

          ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันครอบครัวแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานทุกภาคส่วน มีการจัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวแห่งชาติ รวมทั้งการรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญและ ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ และครอบครัว ด้วยสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุทั้งสิ้น 35,751 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โชติ  นรามณฑล แม่ฮ่องสอน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้“ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ครั้งที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยววัฒนธรรมชาติพันธุ์
บทความถัดไปพระสงฆ์หาย ตามหากันวุ่น ต้องหยุดการค้นหา คาดหนีไปจำวัดที่อื่น