หน้าแรก ข่าวการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวนสัตว์สู่สถานศึกษา (Zoo Outreach Program)

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวนสัตว์สู่สถานศึกษา (Zoo Outreach Program)

119
0

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสวนสัตว์สู่สถานศึกษา (Zoo Outreach Program) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

โดยได้รับเกียรติจาก นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมสวนสัตว์สู่สถานศึกษา (Zoo Outreach Program) เป็นกิจกรรมที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนแม่บทการศึกษาขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนในโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

มีการดำเนินงานสอดคล้องกับระบบการศึกษาของประเทศตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ.2545 ที่รัฐมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเชิงคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา และสังคมแห่งการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของคนที่เป็นต้นทุนสำคัญทางสังคม ทั้งนี้กิจกรรมสวนสัตว์ สู่สถานศึกษาเป็นกิจกรรมการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ คือ สวนสัตว์สู่สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ในแบบของเครือข่ายความร่วมมือ ในเชิงบูรณาการความรู้จากโรงเรียนกับความรู้ของแหล่งเรียนรู้ภายนอก

โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของสวนสัตว์ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้ เช่น สัตว์สตัฟฟ์ SPECIMENสัตว์ สื่อการสอนต่างๆ กิจกรรมการเล่นเกม ที่สอดแทรกความรู้ เพื่อสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน ตามกลุ่มสาระวิชา อาทิ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษา และพลานามัย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยฐานกิจกรรม ดังนี้

1.ฐานอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ สำนึกรักษ์จากซากสัตว์ ค่านิยมที่ผิดๆ เกี่ยวกับการกินอาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์

2.ฐานอนุรักษ์พันธุ์พืช เป็นฐานเกี่ยวกับอนุรักษ์พันธุ์พืช เชื่อมโยงด้วยตัวอย่างแมลง และความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช

3.ฐานขยะออมทรัพย์ เป็นฐานเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ คัดแยกวัสดุเหลือใช้ แล้วเอาไปสร้างสรรค์ รู้จักอดออม เพื่อขายเป็นรายได้กลับมาให้นักเรียน

4.ฐาน Nature Game เป็นฐานนันทนาการเกม ใช้ธรรมชาติสื่อความหมายสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ โดยสอดแทรกความรู้เรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนสัตว์

5.ฐาน Chiangmai Zoo Aquarium เป็นฐานเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์น้ำ ทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม

เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ มั่นใจ เข้มงวดทุกขั้นตอนกับมาตรการป้องกันโควิด-19 “ประหยัดสะดวก ใกล้เมือง…สวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์แห่งความสุขของคนเชียงใหม่และผู้มาเยือน”

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัลเทศบาลเมืองแม่เหียะ
บทความถัดไปสองผัวเมียเปิดร้านขายอาหารตามสั่ง ใจดี ให้คนพิการ คนจรจัด และผู้สูงอายุกินฟรี