หน้าแรก ข่าวทั่วไป สช.ระดม “กขป.” 12 เขตทั่วประเทศ เขต 1 ภาคเหนือตอนบนตอบรับการขับเคลื่อนด้านสื่อ

สช.ระดม “กขป.” 12 เขตทั่วประเทศ เขต 1 ภาคเหนือตอนบนตอบรับการขับเคลื่อนด้านสื่อ

141
0

สช.ระดม “กขป.” 12 เขตสุขภาพ จัดเวทีสร้างเครือข่ายด้านสื่อสุขภาวะ ร่วมวางแผนงาน-เป้าหมายการขับเคลื่อนด้านสื่อ รองรับกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับพื้นที่-ประเทศ มุ่งขยายการมีส่วนร่วมเดินหน้าตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ 3 และในช่วงใกล้จังหวะเลือกตั้งใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมเครือข่ายด้านสื่อสุขภาวะ กขป. หรือคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ. 2566 ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาและบริหารงานสื่อสารสังคมในพื้นที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ทั้ง 77 จังหวัด นำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ โดยมีตัวแทนจาก กขป. ทั้ง 12 เขตเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยน พร้อมวางแผนและเป้าหมายการขับเคลื่อนงานสื่อสารในระดับเขตและจังหวัดร่วมกัน

โดยในส่วนของ กขป.เขต 1(เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) มี นส.นัทฤทัย ทวีฤทธิ์กุลและ นส.พัชรินทร์ คันธรส ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เป็นกลไกใหม่ที่มีรูปแบบการทำงานโดยการเชื่อมร้อย องค์กรต่างๆ ทั้งภาคราชการ ภาควิชาการ/วิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มุ่งปฏิบัติงานด้านสุขภาพ อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน มาบูรณาการการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมีพลัง เขตสุขภาพเพื่อประชาชน จึงเป็นเสมือนเส้นด้ายแนวนอนที่ทำหน้าที่เชื่อมร้อยเส้นด้ายแนวตั้ง คือหน่วยงาน,องค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อน การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และกำหนดทิศทางของระบบสุขภาพ ให้ตรงกับความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับ ‘ปัจจัยกำหนดสุขภาพ’ ของพี่น้องในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ พฤติกรรม สภาพสังคม ฯลฯ นำทุกคน ไปสู่ระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกมิติ

โดยยึดหลัก การทำงานแบบมีส่วนร่วม แสวงหาแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน โดยไม่ใช้อำนาจบังคับเหนือกัน มีหัวใจสำคัญคือการสานพลัง 3 ส่วน ได้แก่ พลังปัญญา พลังสังคม และพลังรัฐ ร่วมกันจัดการประเด็นหรือปัญหาทางสุขภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นศูนย์กลางอย่างมีพลัง ทุกภาคส่วนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและมีส่วนรับผิดชอบต่อภารกิจนี้ร่วมกัน

นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า ประเด็นของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะ ของทั้ง 12 เขตสุขภาพ มีความแตกต่างกันออกไปตามบริบทและสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตามภายใต้กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะต่างๆ จะมีทั้งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบต่อประชาชนในพื้นที่ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่กลไกกลางอย่าง กขป. จะต้องทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน และผลักดันข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม

“การทำงานเรื่องของสุขภาพและสุขภาวะบางอย่าง อาจฟังดูเป็นนามธรรม หรือประกอบไปด้วยศัพท์วิชาการ แต่กลไกกลางอย่าง กขป. จะสามารถช่วยกันแปลงสารอย่างไร เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเหล่านี้ ขณะเดียวกันเรายังคาดหวังให้เกิดการเชื่อมโยงภาพเป้าหมายในระดับชาติ ไปสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ตลอดจนการรวมพลังของการสื่อสาร เพื่อสร้างความเท่าทันด้านสุขภาพ หรือ Health Literacy ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในด้านอื่นๆ ที่จะนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคม” นพ.ปรีดา กล่าว

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ชมรมฟุตบอลอาวุโสเพื่อนพะเยาจัดฟุตบอลการกุศล “ให้น้องคลายหนาว”
บทความถัดไปผู้ว่าฯพะเยาแถลงข่าว “ชวนกัน RUN UP 2023” ” สร้างเสริมสุขภาพ Societal Well-Being