หน้าแรก ข่าวการศึกษา สถาบัน IQS แม่โจ้ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล และขึ้นทะเบียน GT Standard

สถาบัน IQS แม่โจ้ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล และขึ้นทะเบียน GT Standard

175
0

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( IQS แม่โจ้ )ได้การรับรองต่ออายุและได้รับอนุมัติการขยายขอบข่ายความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/EC 17025 : 20 17 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2566

และได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard กับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า “สถาบัน IQS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงาน
ที่ดำเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ การให้บริการ กับบุคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นในด้านการบริการทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานของสถาบันฯให้ก้าวหน้าและทันสมัยไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการในระดับมาตรฐานสากล “

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 053875643

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้แม่ฮ่องสอนจัดใหญ่ “งานปอยเหลินสิบเอ็ด” 25 ต.ค. – 6 พ.ย. 66
บทความถัดไปSUN ปั้นสินค้าใหม่ “ลำไยลอยแก้ว” บุกตลาดในประเทศ หวังชิงมาร์เก็ตแชร์กลุ่มอาหารพร้อมรับประทานเพิ่ม