หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน “วันต้อหินโลก”

คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน “วันต้อหินโลก”

49
0

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง วันต้อหินโลก

โดยมี รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้บริการวิชาการและให้ความรู้สู่ประชาชน รวมถึงให้บริการตรวจคัดกรองภาวะต้อหินแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานมีเสวนาในหัวข้อ ต้อหินน่ากลัวไฉน รู้เท่าทัน คัดกรองได้ ป้องกันภาวะตาบอดถาวร วิทยากรโดย ศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์, ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา และ ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร พร้อมให้บริการตรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพดวงตาและภาวะต้อหิน ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช.และผู้ที่สนใจ โดยทีมแพทย์วิทยากรและบุคลากรจากภาควิชาฯ ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้“แสนสิริ” ปิ๊กมา “เชียงใหม่” แหมเตื้อ พร้อมเปิด “เศรษฐสิริ รวมโชค”ชูนวัตกรรมบ้านปลอดฝุ่น สู้ PM 2.5
บทความถัดไปมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนาเข้าพบกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น หนุนเสริมการเผยแพร่และประกาศเกียรติคุณองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก