หน้าแรก ข่าวทั่วไป อัยการจังหวัดฮอด จัดเวทีเสวนาวิชาการกับพนักงานสอบสวน 8 สถานี

อัยการจังหวัดฮอด จัดเวทีเสวนาวิชาการกับพนักงานสอบสวน 8 สถานี

458
0

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายนพวรรธน์ จารุพูนผล อัยการจังหวัดฮอด เป็นประธาน ในการเปิดโครงการ “เสวนาเพื่อระดมปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างพนักงานสอบสวนกับสำนักงานอัยการจังหวัดฮอด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ” ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอฮอด

โดยมีรองผู้กำกับการ หัวหน้างานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ของสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ จำนวน ๘ สถานี ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรฮอด สถานีตำรวจภูธรจอมทอง สถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม สถานีตำรวจภูธรดอยเต่า สถานีตำรวจภูธรอมก๋อย สถานีตำรวจภูธรแม่กา สถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น และสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง สถานีตำรวจละ ๓ ท่าน เข้าร่วมเสวนา​​​​นายพลภัทร สีแดง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้กลั่นกรองงาน กล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคในการส่งสำนวนการสอบสวนคดีอาญาไปยังพนักงานอัยการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรการ และแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการจังหวัดฮอด ​​​​​

ในการเสวนาดังกล่าวมีพนักงานอัยการ จำนวน ๖ ท่าน เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ นายนพวรรธน์ จารุพูนผล นายพลภัทร สีแดง นายสยาม นิยมพงศ์ นายคณาวุณ สันติพงศ์ นายอรรจน์ ขาวแสง และนางบุษกร แช่มโสภา และมีนางอรพรรณ ลายกนก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก นางสาวศริพร พิรียาพงศ์ นิติกรชำนาญการ และนายโกวิทย์ ใจทา นิติกรปฏิบัติการ ร่วมเสวนา ด้วย​​​​​​​​

นายพลภัทรกล่าวว่าในเวทีดังกล่าว สำนักงานอัยการจังหวัดฮอด ยังได้แนะนำและเผยแพร่ “โครงการฟ้องคดีไม่มีข้อยุ่งยากในทันที” ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาฟัง ภายใต้สโลแกนว่า “ฟ้องได้ ภายในวันเดียว ” “ฟ้องด่วน ไม่กวนใจ”

โดยโครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานอัยการสูงสุดว่าเป็นองค์กรนำการใช้กฎหมายเพื่อการรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม และตามนโยบายการบริหารของอัยการสูงสุดในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ต้องรวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา ดังภาษิตกฎหมายที่ว่า “กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรม”

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มช.ต่อยอดความร่วมกับ Jiangsu University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการวิจัยฯ
บทความถัดไปเมืองน่าน บูม “ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์อันบริสุทธิ์ และแรงบันดาลใจที่ไม่เคยจืดจาง”