หน้าแรก ข่าวการศึกษา 3 ม.ดัง ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติ มอบโล่ห์อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

3 ม.ดัง ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติ มอบโล่ห์อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

153
0

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทยในห้วงเวลาที่พลิกผัน Resilient Thai Higher Education in Time of Disruption” ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่องยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน โดยในปีนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลให้ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 4 ราย

ประกอบด้วย 1.ศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูส่ง อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3.รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 4.ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. มีเป้าหมายเพื่อระดมความคิดเห็รในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาไทยภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทำให้เข้าใจถึงทิศทางในอนาคตของอุดมศึกษาไทย เกิดตระหนักและเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคของ Digital Disruption และ AI ที่ก้าวเข้ามาในวงการอุดมศึกษาอย่างรวดเร็ว ทำให้มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องมีการแข่งขันกันอย่างมากในการพัฒนาตนเอง เพื่อความอยู่รอดในยุค Disruption และการเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในวงการต่างๆ

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้บอร์ด CSE เดินหน้ากิจการเพื่อสังคม ดันโครงการหมู่บ้านปลอดการเผาเฟส 2
บทความถัดไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เข้าเยี่ยมชม ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ของ มช.