หน้าแรก ข่าวการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เข้าเยี่ยมชม ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ของ มช.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เข้าเยี่ยมชม ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ของ มช.

138
0

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีไอออนพลังงานต่ำสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีและผลผลิตสูง

ซึ่งสามารถพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่ได้ถึง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมเพื่อการบริโภค ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง และข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และได้มีการถ่ายทอดไปยังเกษตรกรจำนวน 21 จังหวัด นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม เพื่อรับฟังความก้าวหน้าในการพัฒนางานวิจัยในลักษณะบูรณาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย และบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงมาโดยตลอด

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มุ่งผลิตผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งงานวิจัยรากฐานและงานวิจัยประยุกต์ในหลากหลายสาขา โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและห้องปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อค้นคว้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นรากฐานในการนำพาประเทศให้ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้3 ม.ดัง ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติ มอบโล่ห์อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
บทความถัดไปเทศบาลเมืองแม่เหียะ ลงพื้นที่ตลาดสดแม่เหียะ ตรวจATK พ่อค้าแม่ค้า