หน้าแรก ข่าวแม่ฮ่องสอน กฟภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

กฟภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

142
0

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่  18 พ.ย 64 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน  เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนงานขยายไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ. ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังและแสดงความเห็นกว่า 150 คน

                ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีแผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า และพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องอสอน รวมจำนวน 29 หมู่บ้าน 11 เส้นทาง ประกอบด้วย 1.  เส้นทางแยกทางหลวง 1095 – บ้านน้ำปลามุง   2. เส้นทาง แยกห้วยหก – บ้านป่าซาง 3.เส้นทางโรงจักร กฟภ.เขื่อนแม่ปาย-บ้านดอยผักกูด  4. เส้นทางบ้านไม้ซางหนาม – บ้านอาโจ้  5. บ้านโท้งหลวง – บ้านปางคอง 6. เส้นทางบ้านนาปู่ป้อม – บ้านป่าโหล  7.เส้นทางบ้านปางคาม – บ้านน้ำจาง  8. เส้นทางบ้านผาเผือก – บ้านผาแดง 9. เส้นทางบ้านถ้ำลอด – บ้านแสนคำลือ 10. เส้นทางบ้านเมืองแพม – บ้านแอลา และ 11. เส้นทางบ้านห้วยเสือเฒ่า – บ้านแม่ส่วยอู รวมระยะทาง 160 กม. 

ผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1 เอ ระยะทาง 78 กม. และผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี ระยะทาง 45 กม.  โดยการปักเสาพาดสายไฟฟ้าระบบจำหน่าย 22 กิโลโวลต์ ไปตามริมถนนที่มีอยู่เดิม ใช้เสาคอนกรีตอัดแรงความยาว 8 เมตร 12 เมตร และ 14 เมตรรวม 2,426 ต้น หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ ใช้วิธีการลิดรอนกิ่ง คาดว่าจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างสูงสุดประมาณ 18 เดือน  

                โดยการดำเนินโครงการ ฯ เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก่อนที่จะขออนุมัติโครงการและขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 จากคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ รวมทั้งจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้มีการเปิดเวทีนำเสนอรายละเอียดผลการศึกษาพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดทำรายงานเพื่อนำเสนออย่างครบถ้วน  โดยการเปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมีการสรุปผลการศึกษทั้งหมดของโครงการ ฯ

                นอกจากนี้จากการสำรวจและศึกษาด้านชุมชน พบว่าประชาชนในพื้นเกิน 100 %  มีความต้องการให้มีการขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปในชุมชนของตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  เข้าถึงการสื่อสาร  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การสาธารณสุข  และการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของชุมชน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น อยากให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อประชาชนหมู่บ้านชายแดนจะได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อคุณภาพที่ดีของชีวิตเช่นเดียวกัน

                โชติ  นรามณฑล ข่าวแม่ฮ่องสอน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองแม่เหียะ ลงพื้นที่ตลาดสดแม่เหียะ ตรวจATK พ่อค้าแม่ค้า
บทความถัดไปเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับอบจ.ลำพูน จัดแข่งขันประกวดปล่อยโคมลอย(ว่าวควัน)