หน้าแรก ข่าวทั่วไป คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับรางวัล 60 คนดี ศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับรางวัล 60 คนดี ศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ

184
0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล 60 คนดี ศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ

เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ โดยพิจารณาจากสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสังคมโดยส่วนรวมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ร่วมกับประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการและการนิเทศทางการพยาบาล: จากความปกติวิถีใหม่สู่ความปกติถัดไปในสถานการณ์โควิด 19 (Nursing Management & Supervision: from New Normal to Next Normal)

จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมดอยคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ททท.สำนักงานเชียงรายชวนเที่ยว เชียงรายดอกไม้งาม
บทความถัดไปคณะแพทย์ มช. แถลงข่าวสื่อมวลชน แสดงผลงานเด่นในรอบปี 64 พร้อมประกาศพันธกิจ