หน้าแรก ข่าวทั่วไป คณะแพทย์ มช. แถลงข่าวสื่อมวลชน แสดงผลงานเด่นในรอบปี 64 พร้อมประกาศพันธกิจ

คณะแพทย์ มช. แถลงข่าวสื่อมวลชน แสดงผลงานเด่นในรอบปี 64 พร้อมประกาศพันธกิจ

183
0

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ประจำปี 2564 เพื่อแสดงผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมเผยพันธกิจด้านการศึกษา วิจัย และการให้บริการ รวมถึงโครงการที่จะดำเนินงานในปี 2565 โดยการแถลงข่าวจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นตัวแทนของคณะแพทย์ มช. ทางคณะฯ ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการนำเสนอข่าวของคณะแพทย์ มช. อย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา ขอเรียนว่าในรอบปีนี้ทางคณะแพทย์ มช. ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 3 พันธกิจของคณะ โดยดำเนินการในงานด้านต่างๆ อาทิ

การดำเนินโครงการ Save Sujinno หรือโครงการปรับปรุงตึกสุจิณโณ ซึ่งเป็นตึกหลักของคณะแพทย์ มช. (เริ่มก่อสร้างโดยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ) ขณะนี้การดำเนินการคืบหน้าไปมาก ล่าสุดการปรับปรุงเสร็จไปแล้ว 3 ชั้น จากจำนวนทั้งหมด 15 ชั้น

การปรับปรุงลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ที่อยู่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามและเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ให้ประชาชนทั่วไปได้มาชมและสักการะ ขณะนี้การดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การเปิดศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย ซึ่งเป็นศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูง หรือเรียกว่า CMU TEAM เป็นศูนย์การศึกษาด้านพันธุกรรม และการศึกษาเชิงลึกในโครงการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ทางเลือกของการแพทย์เฉพาะทาง (Precision Medicine)

การเปิดศูนย์ธาลัสซีเมียและโลหิตวิทยา โดยศูนย์ฯ แห่งนี้มีศูนย์บูรณาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างแพทย์หลายภาควิชา เป็นสถานที่หลักในการพัฒนาด้านการวิจัยและการบริการของคณะแพทยศาสตร์

การเปิดอาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก ซึ่งใช้เป็นที่พักญาติผู้ป่วยที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในกรณีที่ญาติไม่มีกำลังทรัพย์ในการจ่ายค่าที่พักภายนอก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์
ด้านการดำเนินการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงงานวิจัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ที่คณะฯ ได้ทำการ อาทิ


-งานวิจัยวัคซีน COVID-19 เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนสูตรต่างๆ โดยมีการนำเสนอผลวิจัยว่าประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนที่เหมาะสม โดยเฉพาะการบูสเตอร์เข็มที่ 3 และในขณะนี้มีการกล่าวถึงการบูสเตอร์ เข็มที่ 4 ในกลุ่มเฉพาะด้วย ซึ่งเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงทางระบบสาธารณสุข
-การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้เปิดสถานที่ดูแลผู้ป่วย Covid – 19 หลายศูนย์ ได้แก่ ตึกโรคปอด และห้อง ICU ของโรงพยาบาลประสาท ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มช. กับกรมการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีการใช้โรงพยาบาลสงฆ์เป็นหอผู้ป่วยรวม (cohort ward) และได้มีบริหารการจัดการการตรวจหาเชื้อของคลินิกอุบัติใหม่ (คลินิก EID)
อนึ่ง ในรอบปีที่ผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ทำการปรับเปลี่ยนพัฒนากลยุทธ์เดิมเป็น “MED CMU” ซึ่งทั้งหมดจะช่วยส่งเสริมคณะฯ ในพันธกิจต่างๆ ในปีต่อไป ให้เกิดการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด


ในส่วนของโครงการที่จะดำเนินการในปี 2565 ได้แก่…. -การเปิดศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มกราคม 2565 ศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ดูแลผู้ด้อยโอกาสด้านความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะแบบครบวงจร
-โครงการระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี หลวงปู่แหวนสุจิณโณ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยต่อเนื่องในการระดมทุนสนับสนุน โครงการ SAVE SUJINNO (การปรับปรุงตึกสุจิณโณ)
-การเปิดศูนย์การแพทย์หริภุญชัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ จังหวัดลำพูน ซึ่งจะเป็นศูนย์การแพทย์อีกส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อดูแลผู้ป่วย และเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ และเป็นโรงพยาบาลที่เป็นการบูรณาการระหว่าง คณะต่างๆ ใน 7 คณะวิทย์สุขภาพ

นอกจากนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ มช. ยังมีโครงการที่จะปรับปรุงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้เป็น Modern Digital Emergency Department ซึ่งจะเป็นห้องฉุกเฉินที่ครบวงจร รูปแบบทันสมัยขึ้นตามมาตรฐานสากลในปัจจุบันด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน

ทั้งหมดนี้ เป็นภาพรวมการทำงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2564 ที่ผ่านมา รวมถึงแผนงานดำเนินโครงการต่างๆ ในปีต่อไป ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวสารของ คณะฯ ด้วยดีตลอดมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะก้าวไปพร้อมกับประชาชน เพื่อยกระดับสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชนทุกคน


ด้าน ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้นำระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการบริการของโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบการจัดยาด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งจากเดิมเภสัชกร และผู้ช่วยเภสัชกรจะทำหน้าที่ในการจัดยา นำส่งแก่ผู้ป่วย ในบางครั้งอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ มาช่วยทำให้มีความแม่นยำมากขึ้น ช่วยลดความคลาดเคลื่อนได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ตลอดปีที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยังได้ก้าวเข้าสู่ digital hospital ทางโรงพยาบาลฯ ได้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลอีกหลายรายการ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการติดเชื้อผู้ป่วยโควิด-19 ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพกับโรงพยาบาลอื่น อาทิ ระบบ Home isolation ของผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อติดตามการรักษา สารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการบริหารยาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ระบบสารสนเทศที่เรียกว่า Suandok e-Payment

คือสามารถจ่ายค่าบริการ ที่เกินกว่าสิทธิของผู้ป่วย โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการชันสูตร ที่เพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสารสนเทศเพื่อการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ รวมไปถึงสารสนเทศที่ใช้ในการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ โดยในลำดับต่อไปไปยังจะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางไกลที่จะพัฒนาและเปิดตัวในปีหน้าเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้บริการโดยไม่ต้องมาโรงพยาบาลได้ ซึ่งประชาชนจะได้รับความสะดวกมากขึ้น

ในส่วนของการให้บริการของโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19 การดำเนินงานเป็นการตอบสนองของโรงพยาบาล ที่อยู่ภายใต้ระบบบัญชาการของจังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องมีการประสานงานร่วมกับจังหวัดตลอดเวลา ซึ่งในการขยายบริการต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ว่าต้องการรับการสนับสนุนในด้านใด โดยโรงพยาบาลมหาราชฯ พร้อมสนับสนุนงานของจังหวัดอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน”

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับรางวัล 60 คนดี ศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ
บทความถัดไปนายกฯแม่เหียะ คุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยว งานเคาท์ดาวน์เชียงใหม่