หน้าแรก ข่าวการศึกษา ขอเชิญชวน น.ร. ม.ปลาย ร่วมกิจกรรมค่ายพยาบาลในฝัน มช. ครั้งที่ 15 “เวทมนตร์”

ขอเชิญชวน น.ร. ม.ปลาย ร่วมกิจกรรมค่ายพยาบาลในฝัน มช. ครั้งที่ 15 “เวทมนตร์”

243
0

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายพยาบาลในฝัน (Born to be nurse camp) โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การปฏิบัติตัวของนักศึกษาพยาบาล บทบาทของวิชาชีพพยาบาล อันเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจเพื่อเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลในอนาคต


ในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 15 ตอน เวทมนตร์ “Let the magic of life remind you of your own miracles” ในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้เข้าชมอาคารเรียน ห้องฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล หอพักนักศึกษา
พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์

อีกทั้งเปิดโอกาสให้ได้ร่วมฐานทดสอบทักษะความรู้ความสามารถ แนะนำการเรียนรู้บนหอผู้ป่วย สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกจากวิชาการที่มีประโยชน์แล้วยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ รุ่นพี่แต่ละชั้นปีผ่านกิจกรรมกีฬานันทนาการ ตลอดจนได้เข้าศึกษาดูงานยังแหล่งฝึกจริง ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมค่ายพยาบาลในฝัน

1.นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แล ะ6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.ไม่มีปัญหาในการเดินทาง กล่าวคือ นักเรียนที่อยู่นอกเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือต่างจังหวัด ต้องมีผู้ปกครองดูแลในเรื่องการเดินทาง หรือผู้ปกครองยินยอมให้เดินทางด้วยตนเอง

3.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

• รายละเอียดการรับสมัคร https://cmu.to/Orw73
• แบบฟอร์มการรับสมัคร https://forms.gle/PNXLzfQp7rm4HbScA

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 7 ตุลาคม 2565 รับจำนวนจำกัด

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยกระดับสู่ แม่เหียะสมาร์ทซิตี้ อบรมการใช้เทคโนโลยี
บทความถัดไปโครงการโฆษณาสีขาว..สสจ.ยกนิ้ว มอบเกียรติบัตร ร่วมแก้ปัญหาสังคม