หน้าแรก ข่าวแม่ฮ่องสอน คบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งเสริม SMEs เติมความรู้ สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร

คบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งเสริม SMEs เติมความรู้ สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร

153
0

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 มิ.ย 65 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสืบ พงษ์นิ่มพูลสวัสดิ์ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เติมความรู้ สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร SMEs สู่ Next Normal”

  ซึ่งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คบจ.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร และผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกันช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม SMEs ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านการบัญชี ด้านภาษี ด้านสินเชื่อ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการและแรงงาน การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

โดยโครงการมีระหว่างวันที่ 21 – 22 มิ.ย 65 รวม  2  วัน ประกอบด้วยกิจกรรม เสริมสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมเวทีเสวนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กิจกรรมออกบูธส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัด ได้แก่ บูธให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำข้อมูลข่าวสารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จาก คบจ.แม่ฮ่องสอน และหน่วยงานพันธมิตร และบูธส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัด 

โดยได้รวบรวมผู้จำหน่ายสินค้า ทั้งผลิตภัณฑ์ OTOP ของฝาก และของดีเมืองสามหมอก มากกว่า 50  ร้านค้า ซึ่ง คบจ. คาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพ และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้ปี 2565 เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน” พร้อมทั้งได้สั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน เป็นพันธกิจหลักและเร่งดำเนินการในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ โดยเร็วต่อไป เช่น การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย และ SMEs เป็นต้น

 กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศ ในการนำเสนอ นโยบายและมาตรการเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ จึงกำหนดให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด จัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัด

ในโอกาสนี้ทางคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 14 หน่วยงาน ว่าด้วยความร่วมมือในการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้สามารถพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ    ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนภายในจังหวัดต่อไป.

โชติ  นรามณฑล แม่ฮ่องสอน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรม จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 31 จังหวัดพะเยา
บทความถัดไปนายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์นำเสนอผลงานสร้างสรรค์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน