หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่ อธิการบดี ม.แม่โจ้ นำทีมผู้บริหารและผู้อำนวยการคณะ/สำนัก ดูงาน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

อธิการบดี ม.แม่โจ้ นำทีมผู้บริหารและผู้อำนวยการคณะ/สำนัก ดูงาน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

196
0

อธิการบดี ม.แม่โจ้ นำทีมผู้บริหาร และผู้อำนวยการคณะ/สำนัก ดูงาน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เตรียมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการก้าวสู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ทีมผู้อำนวยการจากคณะต่างๆ และสำนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กองแผนงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองเทคโนโลยีดิจิทัล กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายนิติกร และฝ่ายสื่อสารองค์กร เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันการศึกษาของ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 12-18 มี.ค.66 ได้แก่

1.มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง (National Pingtung University of Science and Technology) เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคคล ด้านทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านเทคโนโลยี และการมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาแนวทางดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อไป อีกทั้งยังเข้าเยี่ยมชม Library and Exhibition Hall, Green Energy Factory และ Center for Environmental Protection, Safety and Health นอกจากนี้ ได้พบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เดินทางมาศึกษาต่อและแลกเปลี่ยนอยู่ที่ NPUST อีกด้วย

2.มหาวิทยาลัยแห่งชาติเจียอี้ National Chiayi University (NCYU) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ หารือความร่วมมือทางวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบูรณาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green University) ของ NCYU พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ Transforming SDGs into Action: Efforts towards Sustainability และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ Green University มาปรับใช้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชม Library and Hsiao’s Museum และ Chiayi Office of Maejo University

3.มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงชิง National Chung Hsing University (NCHU) ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนานักศึกษาและการดูแลนักศึกษาต่างชาติ ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร วิธีการและเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้น และการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ที่ NCHU ใช้ในการบริหารงานบุคคล เพื่อนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีของ NCHU มาเป็นแบบอย่างในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และร้านค้าจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

4.มหาวิทยาลัยว่านเหนิง (Vanung University) หารือความร่วมมือทางวิชาการ การทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Dual Degree) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และร่วมกิจกรรม 2023 International Co-Workshop of VNU and MJU for Mid-Level Management: Human Resource Management, Application of Information Technology on Organizational, Student Development เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

นอกจากนั้นได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองครบรอบ 51 ปี การก่อตั้ง Vanung University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มายาวนาน ได้จัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อการศึกษาระหว่างประเทศ หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี Educational Cooperation Program (ECP) ร่วมกันเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยนักศึกษาจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี และไปศึกษาต่อที่ Vanung University อีก 3 ปี ซึ่งจะได้รับปริญญาตรีจาก Vanung University นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และได้มีการหารือร่วมกันในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี Dual Degree ทั้งนี้ คณะผู้บริหารยังได้พบปะกับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตร ECP จำนวนประมาณ 60 คน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาและความเป็นอยู่ขณะที่ศึกษาอยู่ที่ Vanung University อีกด้วย

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้SUN ลุยวิจัย ยกระดับ “ข้าวโพดหวานไทย” สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อผู้บริโภค
บทความถัดไปม.เกษตรฯ-แม่โจ้ หนุน MOU ร่วมส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งแผ่นดิน